4.5.2018
Kannanotot

Kommentti Helsinginkadun ja Läntisen Brahenkadun katusuunnitelmaluonnoksista

Helsinginkadun perusratkaisu siirtyä yksisuuntaisiin pyöräteihin on hyvä ja suunnitelma sisältää monia parannuksia nykytilanteeseen. Näemme siinä kuitenkin myös parannusmahdollisuuksia.

Yksisuuntaisen ja kaksisuuntaisen infran liitoskohdat

Suurin ongelma on yksi- ja kaksisuuntaisen pyöräinfran liitoskohta suunnittelualueen rajalla. Sekä Helsinginkadun että Läntisen Brahenkadun osalta yksisuuntaiset pyörätiet muuttuvat suunnitelman mukaan kaksisuuntaisiksi ilman minkäänlaisia merkintöjä tai suunniteltua ratkaisua tarpeellisille puolenvaihdoille. Tämä tulee johtamaan huomattavaan määrään virheellistä väärään suuntaan ajoa ja heikentämään ymmärrystä yksisuuntaisesta pyöräinfrasta tämän alueen lisäksi kaikkialla muuallakin. Kun yksisuuntaiset ratkaisut ovat Helsingissä vielä melko uusia, eivätkä pyöräilijät ole tottuneet niihin, yksisuuntaisten osuuksien alkuihin ja loppuihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Sturenkadulle, johon kumpikin nyt suunnitelluista kaduista päättyy, on suunnitteilla myös katusuunnitelma, jossa siirrytään yksisuuntaisiin ratkaisuihin ja jonka yhteydessä Sturenkatu-Helsinginkatu ja Sturenkatu-Läntinen Brahenkatu -risteysten ratkaisuja suunnitellaan. Tämä olisi hyvä ratkaisu, jos Sturenkatu oltaisiin toteuttamassa samaan aikaan Helsinginkadun ja Läntisen Brahenkadun suunnitelmien kanssa. Näin ei kuitenkaan ole, ja suunnitelmilla on mahdollisesti jopa useiden vuosien ero toteutusaikataulussa.

Yksisuuntaisen ja kaksisuuntaisen infran liitoskohdat tulisi suunnitella erityisellä huolella ja niin, että ne toteutetaan heti samalla kertaa kun yksisuuntaista infraa otetaan käyttöön – vaikka kyseinen kohta olisi tulevaisuudessa muuttumassa uudelleen. Tämä on ensiarvoisen tärkeää hyvän pyöräilykulttuurin ja ratkaisujen ymmärrettävyyden kannalta. Uutta infraa toteutettaessa sen täytyy ohjata lailliseen ja tarkoitettuun ajotapaan.

Helsinginkadun ja Sturenkadun risteyksen osalta suunnitelma on syytä päivittää sisältämään Sturenkadun itäpuoliset osat risteyksestä Sturenkadun liikennesuunnitelman 6437-7 mukaisesti täydennettynä riittävillä Helsinginkadun ylityksillä ja ohjauksella, että Sturenkadun kaksisuuntaisilta pyöräteiltä tulevat pyöräilijät pääsevät sujuvasti Helsinginkadun oikean reunan pyörätielle ja toisaalta Helsinginkatua tulevat pyöräilijät pääsevät sujuvasti jatkamaan risteyksen toisen puolen kaksisuuntaisia pyöräteitä – erityisesti myös Helsinginkadun eteläpuolen kaksisuuntaista pyörätietä.

Vaihtoehtoisesti väliaikaisen siirtymän kaksisuuntaiseen infraan voi suunnitella Linnanmäen ratikkapysäkin itäpuolelle. Suunnitelmaluonnoksen mukainen ratkaisu on kuitenkin vaarallinen ja ohjaa laittomaan ajamiseen, eikä sitä tule toteuttaa tässä muodossa.

Läntisen Brahenkadun osalta suunnitelmaan tulisi lisätä Porvoonkadun ja Läntisen Brahenkadun risteysalue sekä täydentää suunnitelmaa riittävillä ohjaavilla merkinnöillä jotka ohjaavat pohjoisesta pyörätietä tulevat pyöräilijät ajoradalle.

Muita huomioita

Helsinginkadulla olisi pyöräteiden leveyden puolesta mahdollista käyttää kolmitasopyörätietä suurimmalla osalla matkaa. Kolmitasoratkaisua tulisi käyttää jalkakäytävän tasoisen pyörätien sijasta kaikkialla, missä se on tilan puolesta mahdollista. Pyöräliikenne.fi -suunnitteluohjeissa kolmitasoratkaisu on yksisuuntaisten järjestelyjen perusratkaisu.

Helsinginkadun ja Kirstinkadun risteyksessä eteläpuolen pyörätie kääntyy jyrkästi kohti ajorataa ennen risteystä. Tämä on omiaan ohjaamaan pyöräilijöiden ajolinjat risteämään autoliikenteen kanssa, mikä lisää onnettomuusriskiä. Turvallisempi ja sujuvampi ratkaisu olisi, että pyörätie jatkuisi suoraan tai lähes suoraan risteyksen läpi joko pyöräkaistana tai pyörätienä jatketun jalkakäytävätn rinnalla. Kirstinkadun ylittävä jatkettu jalkakäytävä on sinänsä hyvä ja tähän paikkaan sopiva ratkaisu, mutta jalkakäytävän ei tarvitse risteyksen kohdalla leventyä näin paljon normaalia leveyttään suuremmaksi.

Läntisellä Brahenkadulla Josafatinkadun ja Kalliolanrinteen risteyksessä pyöräilijöiden liittymiin ajoradalle on merkitty luiskattu reunatuki. Luiskattu reunatuki ei sovellu käytettäväksi pyörätien poikki kulkevissa ratkaisuissa, eikä ole suunnitteluohjeiden mukainen. Näissä kohdissa ratkaisu toimii parhaiten ilman minkäänlaista reunakiveä.

Myös Läntisellä Brahenkadulla kolmitasoratkaisu olisi leveyden puolesta mahdollinen ja selkiyttäisi järjestelyn yksisuuntaista luonnetta verrattuna nykyiseen kaksisuuntaiseen pyörätiehen.

Päivitys: Kaupunkiympäristölautakunnan 4.9.2018 hyväksymät katusuunnitelmat: