11.12.2019
Kannanotot

Kommentti Porkkalankadun katusuunnitelman luonnoksesta

Porkkalankadulle suunnitellaan muutoksia liikennejärjestelyihin, kuten yksisuuntaisia pyöräteitä kadun molemmin puolin. Yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt mahdollistavat turvallisemman ja loogisemman pyöräliikenteen kaupungissa. Suunnitelma kattaa kuitenkin vain lyhyen osuuden katua. Näin toteutettu yksisuuntaistaminen ei ole toimivaa eikä turvallista, koska sen myötä pyöräilijöille ei muodostu selkeää ja jatkuvaa yksisuuntaista yhteyttä. Tämä haittaa merkittävästi yksisuuntaisen pyörätieinfrastruktuurin omaksumista.

Jo olemassaolevat Porkkalankadun pyörätiet Länsisatamankadun/Salmisaarenkadun risteyksestä itään tulisikin yksisuuntaistaa samaan aikaan tämän suunnitelman toteutuksen kanssa koko matkalta Ruoholahdenkadulle asti. Tämä ei vaadi varsinaisia inframuutoksia, vaan riittää, että pyörätiet merkitään yksisuuntaisiksi asianmukaisilla pyörätiemerkeillä.

Yksisuuntaisten pyöräteiden jatkuvuuden lisäksi suunnitelmassa on joitakin muitakin kohtia, joihin olisi syytä kiinnittää huomiota.

Pyörätien tasoerottelu ja erotuskaista

Lauttasaaren sillalla on Helsingin vilkkain pyörätie. Sillan pyöräinfran yksisuuntaistamisen myötä pyöräliikenne tullee enenevässä määrin kasvattamaan myös Porkkalankadun pyöräliikennettä. Alueella on myös merkittävästi jalankulkuliikennettä.

Lauttasaaren sillalle toteutetaan kolmitasoratkaisu, joka selkeyttää eri liikennemuotojen paikkoja. Sama kolmitasoratkaisu tulee ehdottomasti toteuttaa myös Porkkalankadulle; mitään rajoitteita kolmitasoratkaisun toteuttamiseksi ei suunnitelma-alueella selvästikään ole. Poikkileikkauskuvassa on merkitty reunakivi pyörätien ja jalkakäytävän väliin, mutta pyörätie ja jalkakäytävä vaikuttaisivat silti olevan samassa tasossa. Tasoerottelu lisää paitsi turvallisuutta vähentämällä jalankulkijoiden eksymistä pyörätielle, myös selkeyttä ja jatkuvuutta pyörällä liikkuvan näkökulmasta, kun erotteluratkaisu säilyy samana myös sillan jälkeen.

Kolmitasoratkaisun myötä Tallberginkadun länsipuolisella osalla erotuskaista tulee siirtää pyörätien ja ajoradan väliin, jolloin se toimii talvisin lumitilana, sekä kasvattaa etäisyyttä pyörä- ja autoliikenteen välillä siten samalla käytännössä lisäten pyöräilijöiden käytettävissä olevaa tilaa.

Porkkalankatu K. A. Fagerholmin aukion kohdalla

Porkkalankadun ylitykseen on merkitty pyörätien jatke. Tässä merkinnässä tulee ottaa huomioon ensi kesänä voimaantuleva tieliikennelaki, jossa viimeisimmän ehdotuksen (LVM005:00/2019) mukaan pyörätien jatketta ei tule merkitä liikennevalo-ohjattuihin ylityksiin, jollei risteävää liikennettä ole merkitty väistämisvelvolliseksi liikennemerkein. Mikäli tämä ehdotus muodostuu laiksi, pyörätien jatkeen merkitseminen tähän ylitykseen vaatisi merkitsemään Porkkalankadun suuntaisen liikenteen väistämisvelvolliseksi.

Voimalaitoksen ajoportin itäpuolella luonnokseen on merkitty puita pyörätien ja ajoradan väliin. Tästä muodostuu helposti näkemäeste: Kasvaessaan puut helposti haittaavat kääntyviä, väistämisvelvollisia autoilijoita näkemästä idästä, puiden takaa tulevia pyöräilijöitä. Tämä saattaa muodostua ongelmaksi, koska risteykseen tulee pyöräilijöitä sekä Porkkalankadun että Pikku-Pässin kujan suunnilta, jolloin autoilijat joutuvat havainnoimaan molemmilta suunnilta tulevat pyöräiijät. Tällaisessa ratkaisussa mahdolliset näkemäesteet tulee minimoida.

Odotustilat risteyksissä

Suunnitelma-alueen risteyksiin on merkitty kääntyville pyöräilijöille odotustilaa risteysalueille. Tallberginkadun risteyksessä odotustilaratkaisu on todennäköisesti riittävä, mutta isommassa Länsisatamankadun/Salmisaarenkadun risteyksessä odotustila olisi perusteltua merkitä myös koillis- ja lounaiskulmiin. Pyöräteiden yksisuuntaistamisen ja alueen muiden liikennejärjestelyiden muuttumisen myötä myös nämä kääntymissuunnat saattavat muodostua oleellisiksi.

Vapaa tila kiinteisiin esteisiin

Pyöräliikenne.fi-ohjeen mukaan pyörätien ja pyöräpysäköinnin väliin jätetään 0,3 m vapaa tila. Tätä vapaan tilan vaatimusta tulee soveltaa kaikkiin muihinkin kiinteisiin esteisiin, kuten liikenteenohjauslaitteisiin, kaiteisiin, pysäkkikatoksiin jne.

Poikkileikkauksen B-B kohdalla pyörätie on sijoitettu kiinni pysäkkikatoksiin ja kaiteeseen, joka erottaa pyörätien pysäkin odotusalueesta. Pyörätien ja pysäkkirakenteiden väliin tulee jättää riittävä vapaa tila, joka saadaan esimerkiksi siirtämällä pyörätien ja jalkakäytävän välinen erotuskaista pyörätien ja rakenteiden väliin.

Porkkalankatu 24:n huoltoliikenne

Porkkalankatu 24:n huoltoliikenne aiheuttaa nykyään jatkuvia vaaratilanteita, kun sekä tavarakuljetukset että taksit ajavat pyörätielle tai jalkakäytävälle talon pääoven eteen. Tähän tulee ehdottomasti saada ratkaisu tämän suunnitelman puitteissa; pääoven eteen tulee saada huolto- ja taksiliikenteelle pysähtymispaikat, jotka erotetaan pollareilla pyörätiestä jatkuvan pyörätielle ajamisen estämiseksi. Kiinteistön toinen lastausovi on Länsisatamankadun puolella, mutta sielläkään ei ole järjestetty huoltoliikenteelle muuta ratkaisua kuin pysähtyminen jalkakäytävälle ja pyörätielle, eikä sieltä ilmeisesti ole jakeluyhteyttä kuin osaan taloa.

Porkkalankatu 24:n huoltoliikenteelle tarvitaan lastausruudut kadun varteen.