23.12.2019
Kannanotot

Muistutus Vartiokylän ja Gotlanninkadun asemakaavaehdotuksesta

Itäkeskuksessa Gotlanninkadun varrella sijaitsevalle tontille on suunnitteilla asuinkerrostalo alueelle, jonka läpi Itäbaanan pitäisi kulkea tulevaisuudessa. Kaavaratkaisun yhteydessä laaditun liikennesuunnitelman mukaan Asujanpolku ja Itäpolku uudistetaan siten, että ne ovat osa vaiheittain valmistuvaa pyöräilyn baanaverkkoa. Käytännössä asemakaavaehdotuksen mukainen ratkaisu olisi sellainen, että baana kulkisi talon läpi.

Asemakaavaehdotuksen mukaan Itäbaana kulkisi Gotlanninkadulla asuintalon läpi.

Itäbaana ja HOAS:in asuntokortteli

Helsingin Polkupyöräilijät ry huomauttaa, että Itäbaana on pyöräliikenteen pääväylä ja sen vuoksi sen rakentaminen asuinalueella sijaitsevan piha-alueen ja asuinrakennuksen läpi on mielestämme huono ja rajoittava ratkaisu. Pyöräliikenne.fi-sivuston suunnitteluperiaatteissa mainitaan mm. että pääpyöräreiteillä pyöräliikenne pääsääntöisesti erotellaan jalankulusta. Baanan luonne pyöräliikenteen väylänä on palvella nopeana pitkän matkan yhteytenä, kuten myös kaupungin oma pyöräliikenteen suunnitteluohje linjaa.

Mielestämme tämä on pahasti ristiriidassa nyt kaavoitetun ratkaisun kanssa ja huono kompromissi sekä pyöräliikenteen että tulevien Gotlanninkatu 1-3:n asukkaiden sekä asukaspuiston käyttäjien kannalta. Emme usko erottelun jalankulusta toimivan piha-alueella ja asukaspuistoympäristössä, jossa on baanan välittömään läheisyyteen kaavoitettu mm. lasten leikkialue sekä rakennusten sisäänkäyntejä. Alueella on luultavasti hyvin paljon baanan poikki kulkevia jalankulkijoita, joka ei ole baanatasoisella väylällä tarkoituksenmukaista.

Erityisen epäkohdan muodostaa HOAS:in opiskelija-asuntola, jonka läpi Itäbaana on suunnitelmissa laitettu kulkemaan. Baanan tavoiteleveys on Helsingin kaupungin pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaan 4 m. HOAS:in asuntokorttelin läpi tehty tilavaraus on pyörätien osalta 3 m, joka sekin alittaa laatukäytäväverkoston eli baanatasoisen väylän kriteerit.

Mielestämme 4 m tilavarausta tulee pitää kaikissa baanaverkoston alikuluissa ym. ehdottomana minimivaatimuksena. Tämä korostuu eritoten tässä ratkaisussa, jossa leveyttä ei pystytä tulevaisuudessa enää kasvattamaan, ja seinät haukkaavat merkittävän osan pyörätien käytännön leveydestä. Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaisesti seinämän ja pyöräilijän väliin jää 60 cm, eli käytännön leveyttä 3 metriä leveällä kaksisuuntaisella pyörätiellä onkin enää vain 1,8 m. Autopaikaton opiskelija-asuntola lisää merkittävästi alueen jalankulkua ja pyöräliikennettä, jolloin jo valmiiksi alimitoitettu pyörätie on täysin kestämätön ratkaisu. Suunnittelun tässä vaiheessa on helppoa määrittää pyörätien leveys 4 metriksi ja suunnitella rakennus sekä pyörätie sen mukaan.

Johtuen sekä hyvin loivasta liikenneympyrästä poistuvasta käännöksestä Marjaniementien ja Gotlanninkadun liikenneympyrässä että alamäestä itään ajettaessa, autojen nopeudet kasvavat helposti Gotlanninkadulla liian koviksi. Tämä yhdistettynä siihen, että pyörätie tulee Gotlanninkadulle rakennuksen läpi muodostaa selkeän vaaratekijän huolimatta korotetusta suojatiestä: Väistämisvelvolliset autoilijat eivät välttämättä näe ajoissa pyöräilijöitä, eivätkä pyöräilijät autoilijoita. Pelkkä korotettu suojatie ei vaadi esimerkiksi katumaastureilta juuri hidastamista. Suunnitelmassa on lisäksi merkitty puita tai pensaita rakennuksen ja Gotlanninkadun väliin. Näistä muodostuu oleellinen näkemäeste muutenkin poikkeukselliseen ja hankalaan liikennejärjestelyyn.

Toimenpide-ehdotukset

Ehdotamme parannuksiksi seuraavaa:

  1. Pyörätien leveys kasvatetaan koko matkalta ja ehdottomasti vähintään rakennuksen läpi suunniteltavassa tunnelissa 4 metriin. Tämän lisäksi väylän molemmin puolin tulee olla vähintään 60 cm vapaa tila kiinteisiin esteisiin, kuten rakennuksen seiniin.
  2. Kasvatetaan tunnelin ja Gotlanninkadun väliin jäävää tilaa selvästi pidemmäksi näkemien parantamiseksi, esimerkiksi linjaamalla Gotlanninkatua jonkin verran pohjoisemmaksi. Lisäksi poistetaan tunnelista tulevan pyörätien länsipuolelle merkityt puut tai pensaat ja korvataan ne nurmikolla tai näkyvyyttä haittaamattomilla matalilla istutuksilla.
  3. Korjataan Marjaniementien ja Gotlanninkadun liikenneympyrän liian loivaksi suunniteltu ja toteutettu poistuminen jyrkemmäksi, jotta ajonopeuksia
    liikenneympyrästä ulos saadaan laskettua.
  4. Erotetaan pyörätie kaiteella Gotlanninpuistikosta siten, että kulku puistikkoon tapahtuu ainoastaan varsinaisten kulkuväylien kohdalta.

Päivitys

Gotlanninkadun asemakaava käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa 7.4.2020 ja kaupunginhallituksessa 27.4.2020. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 27.5.2020.