24.1.2020
Kannanotot

Kommentti Finlandiatalon väistötilojen pyörätiejärjestelyistä

Finlandia-talon peruskorjaus on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2022-2024. Töiden ajaksi osa Finlandia-talon toiminnoista on tarkoitus siirtää väliaikaiseen väistötilaan, Pikku-Finlandiaan, joka on suunniteltu rakennettavaksi Finlandia-talon vieressä kulkevan pyöräliikenteen baanan päälle.

Väistötilan hankesuunnittelun aikana kaupunki on tutkinut useita vaihtoehtoja väistötilan alle jäävien pyöräliikenteen ja jalankulun reittien väliaikaisten järjestelyiden toteuttamiseksi Töölönlahden alueella. Vaihtoehtojen tarkastelussa on arvioitu järjestelyiden sujuvuutta ja turvallisuutta pyöräliikenteen, jalankulun ja Finlandia-talon toiminnan kannalta. Ensisijaisena vaihtoehtona kaupunki on päätynyt ratkaisuun, jossa yleinen jalankulku ohjataan väistötilan ja puiston reunan väliin jäävän kapean väylän kautta ja pyöräliikenteelle toteutetaan erillinen reitti puiston nurmialueelle heti Karamzininrannan viereisen puurivin itäpuolelle.

Väliaikaisen pyöräliikenteen reitin on suunniteltu olevan käytössä vähintään neljä vuotta, kesästä 2021 vuoden 2025 puoliväliin.

Helsingin Polkupyöräilijät ry kiittää, että pyöräliikenteen pääväylälle tulevasta väliaikaisjärjestelystä on tehty selkeä suunnitelma ja pyöräliikenteen tarpeet ovat pyritty ottamaan siinä huomioon.

Vaikka järjestely onkin pääsääntöisesti hyvä, toivoisimme vielä seuraavia pieniä parannuksia siihen.

Asfaltointi

Suunnitelmissa ei yksiselitteisesti sanota väylän pintamateriaalia. Baanatasoisen väylän päällysteen täytyy olla asfaltti. Väylä on myös harjaamalla tehdyn talvihoidon piirissä, mikä onnistuu vain asfaltoiduilla väylillä.

Tukimuurit

Väliaikaisen pyörätien pohjoispäässä on pieni nousu, jossa pyörätien molemmin puolin on merkitty tukimuurit. Pyörätiessä kiinni olevat tukimuurit kaventavat merkittävästi pyörätien käytettävissä olevaa leveyttä: Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaan pyöräilijän ja seinämän väliin tarvitaan tilaa 60 cm. Tällöin 3,5 metriä leveä pyörätie muuttuukin tukimuurien kohdalla vain 2,3 metriä leveäksi. Lisäksi talvella tarvitaan lumitilaa, eikä tukimuurien kohdalla sitä ole lainkaan.

Ehdotamme, että tukimuurit sijoitetaan kauemmaksi pyörätiestä. Toinen vaihtoehto tälle olisi jättää tukimuurit kokonaan pois ja tehdä pyörätien molemmin puolin loivemmat reunat nykyiselle nurmialueelle.

Korkeusero

Pyörätien pohjoispään nousu tulee toteuttaa mahdollisimman loivana. Suunnitelmaan on merkitty pituuskaltevuudeksi enintään 4%. Mikäli mahdollista, toivomme tämän loiventamista toteuttamalla tarvittava nousu pidemmälle matkalle.

Jalankulku

Nykyisessä suunnitelmassa on selkeä riski sille, että eritoten pohjoisesta Töölönlahden itärannan suunnalta tulevat jalankulkijat eksyvät vahingossa pyörätielle. Pyörätie onensimmäinen väylä suoraan kohti keskustaa Töölönlahden eteläreunaa tultaessa, jolloin jalankulkijat ottavat sen helposti reitikseen. Alueella on merkittävä määrä sekä jalankulkua että pyöräilyä.

Tämän ongelman ratkaisuun on kaksi vaihtoehtoa: Joko toteutetaan jalkakäytävä väliaikaisen pyörätien vierelle tai tehdään jalankulkijoille selkeä, loiva kaarros Finlandiatalon väistötilojen vieressä kulkevalle jalkakäytävälle. Näistä väliaikainen jalkakäytävä on selkeämpi ja todennäköisesti toimivampi ratkaisu, koska toisessa vaihtoehdossa kuitenkin osa jalankulkijoista päätyy pyörätielle.

Autojen pysäköinti ja muu autoliikenne

Nykyisen pyörätiejärjestelyn aikana on ollut jatkuvasti ongelmana se, että pyörätien viereiselle jalankulkualueelle Töölönlahdenkadun pohjoispuolella on pysäköity autoja, niin henkilöautoja kuin rekkojakin. On hyvin todennäköistä, että Finlandiatalon väistötilojen myötä tämä tulee merkittävästi lisääntymään entisestään.

Esitämme, että Töölönlahdenkadun ja Finlandiatalon takana kulkevan pyörätien risteykseen asennetaan keskipollari vastaavasti kuin saman risteyksen toisella puolella Musiikkitalon taakse johtavalla pyörätiellä on tehty. Musiikkitalon tapauksessa pollarin vaikutus on ollut dramaattinen, käytännössä kaikki asiaankuulumaton autoilu ja pysäköinti on poistunut kyseiseltä pyörätieltä.

Tämä risteys ei ole varsinaisella suunnittelualueella, mutta asia tulee silti huomioida tässä yhteydessä. Vastaavasti kuin Musiikkitalon puolella, myös tämä keskipollari tulee olla irroitettava talvikunnossapidon ajaksi ja varustettu kunnollisilla heijastinteipeillä. Pollari tulee myös jättää paikalleen myöhemmin väliaikaista pyörätieratkaisua purettaessa.

Asian käsittely kaupungin päätöksenteossa

Kysymyksiä ja vastauksia

Finlandia-talon väistötilan vaikutuksista pyöräliikenteen baanareittiin on käyty keskustelua kaupungin kanssa. Keskustelun aikana esiin tulleita kysymyksiä sekä 23.1.2020 saadut vastaukset niihin on koottu alle.

Miten väistötilan sijoitteluun päädyttiin? Mitä muita vaihtoehtoja oli esillä, ja miksi juuri tähän päätettyyn vaihtoehtoon päädyttiin?

Väistötilan sijoituksen lähtökohtana ovat toimivat yhteydet Finlandia-talon maanalaisiin huoltotiloihin kallioluolastossa, jonne on kulku ns. Verandan hisseillä Karamzininrannasta Töölönlahden puolella.

Väistötilan sijoitusta tutkittiin myös Töölönlahdenpuiston nurmialueelle, mitä sijaintia kaupunkiympäristön asemakaavoitus ja kaupunki- ja maisemasuunnittelu eivät pitäneet sopivana. Kaupunkikuvallisesti Töölönlahden näkymäakselin pohjoiseen tulee säilyä avoimena eikä väistötilan huoltokäynti oheistoimintoineen ole sopiva näkyvään ”paraatipaikkaan”. Nykyinen Töölönlahdenpuiston puusto tulee säilyttää sekä puisto-aluetta pitää kaupunkilaisten käytettävissä.

Miten väistötilan terassi sijoitetaan ja millaisin järjestelyin varmistetaan, etteivät terassin käyttäjät kulje pyörätien kautta?

Terassi sijoitetaan rakennuksen pohjoispäätyyn Töölönlahden puolelle. Liikennejärjestelyt suunnitellaan niin, että jalankulun ja pyöräilyn risteämisiltä vältytään ja tarvittaessa jalankulkijat pääsevät turvallisesti pyörätien yli. Suunnitelmat täsmentyvät kuluvan vuoden aikana.

Miten väistötilan pysäköinti, jakelu- ja huoltoliikenne järjestetään?

Maanalainen pysäköintihalli ja siihen liittyvät lastaustilat palvelevat koko perusparannuksen ajan. Pysäköintihalliin on sisäänajo Karamzininkadulta Hakasalmen huvilan alapuolelta. Väistötilan eteläpuolinen Karamzininrannan kääntöpaikka on käytössä perusparannuksen ajan. Jakelu- ja huoltoliikenne tulevat käyttämään näitä samoja reittejä.

Millainen pintamateriaali pyörätielle tulee?

Pyörätie on suunniteltu asvaltoitavaksi värillisellä asvaltilla.

Kuuluuko pyörätie tehostetun talvikunnossapidon piiriin?

Väliaikaisen pyörätien on suunniteltu olevan tehostetun talvihoidon piirissä

Miten jalankulkuväylä ja pyörätie erotetaan toisistaan ja miten varmistetaan, etteivät jalankulkijat eksy pyörätielle esimerkiksi festivaalien ja muiden tapahtumien aikana, kun Töölönlahdella on normaalia enemmän käyttäjiä?

Jalankululle ja pyöräilijöille toteutetaan väistötilan kohdalle omat erilliset väylät ja Pikku-Finlandian vierustaa kulkevaa kävelytietä voi käyttää tapahtuminen ajan.

Suuria tapahtumia varten anotaan tarvittavat luvat. Alueiden käyttö ohjeistaa tapahtumalupien yhteydessä, kuinka liikenteen poikkeusjärjestelyt hoidetaan tapahtuman luonteesta ja laajuudesta riippuen. Esimerkiksi festivaalin aikana puiston läpikulkeva pyöräilyliikenne voidaan rajata tapahtuma-alueesta väliaikaisilla aidoilla.

Poikkeuksellisissa tapauksissa pyöräily on mahdollista ohjata Alvar Aallonkadulle, jolloin huolehditaan opastuksesta riittävän varhain.

Tulevat tapahtumat

La 25.7. klo 10:00 – 15:00

Pyöräretki Taiteen kotitaloon Keravalle


Tervetuloa HePon pyöräretkelle
Taiteen kotitaloon Keravalle. Retkelle lähdetään lauantaina 25.7. Viikin Prisman edestä klo 10:00. Mukaan voi liittyä myös Vantaan Kuusijärvellä, missä pysähdytään kahvilan luona noin klo 10:45. Matkaa kertyy noin 60 km, perillä Taiteen kotitalossa vietetään yksi tunti ja retki päättyy takaisin Viikkiin.

Lisätietoja HePon matalan kynnyksen ohjatuista retkistä voit lukea kotisivuiltamme: https://hepo.fi/toiminta/retket/. Retkille ovat tervetulleita kaikki, joille pyöräily on jo tuttua.


HePon retket ovat maksuttomia, eikä niille tarvitse ilmoittautua erikseen. Taiteen kotitalon sisäänpääsymaksu 6 euroa.Retki Facebookissa.


Tarkista tiedot retkikalenterista mahdollisten viime hetken muutosten varalta.

Lue lisää taideprojektista Helsingin Sanomien artikkelista.

Prisma Viikki, Viikintori 3, 00790 Helsinki, Suomi
Ma 10.8. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22
Ke 19.8. klo 16:00 – 17:00

Pyöräilykaupunki Pasila -etätapahtuma

Pasilasta halutaan tehdä Suomen saavutettavin paikka, mutta vielä on paljon tehtävää. Miten sujuva ja turvallinen pyöräily mahdollistetaan?

Paneelikeskustelussa mukana:

- Harri Verkamo, Pasila-projektin liikennejärjestelyjen projektijohtaja, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
- Oskari Kaupinmäki, pyöräilykoordinaattori, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
- Petri Kangassalo, kaupunkisuunnitteluryhmän koordinaattori, Dodo ry
- Tapio Keihänen, hallituksen jäsen, Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry
- Jenni Ekholm, asukasaktiivi, Pasila-liike

Paneelin puheenjohtajana toimii Helsingin Polkupyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi ja yleisökysymyksien välittäjänä Malm Nordlund Dodosta. Kysymyksiä voi esittää jo ennen tapahtumaa täällä:
https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8

Etätapahtuman linkki päivitetään tänne lähempänä tapahtumaa.

Tapahtuman järjestävät Dodo ry ja Helsingin polkupyöräilijät ry.

Dodo ry on urbaani ympäristöjärjestö, jonka toiminnan aiheita ovat kestävä kaupunkisuunnittelu, kestävä ruoantuotanto, ilmasto, globaali kehitys ja vertaisoppiminen. Dodon toiminta on keskittynyt Pasilan veturitalleille, jossa sijaitsee Dodon kaupunkiviljely- ja tapahtumakeskus Kääntöpöytä. Dodo on myös laatinut Ratapihavision eteläisen Keski-Pasilan alueesta.
https://dodo.org/

Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) on pääkaupunkiseudun pyöräilyn ja pyöräliikenteen edistämisyhdistys. Järjestön toimintaan kuuluu kuuluu vaikuttamista, tiedottamista, tapahtumia, retkiä ja lenkkejä. Vaikuttamiseen kuuluu jatkuvaa vuoropuhelua kaupunkien virkamiesten ja poliitikkojen kanssa ja yhteistyötä muiden pyöräilyyn liittyvien tahojen kanssa. Liity jäseneksi! https://hepo.fi/yhdistys/liity-jaseneksi/

****
IN ENGLISH

Biking town Pasila

The panel discussion will be held in Finnish but questions can be asked also in English - in the event or here in advance: https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8.

The discussion looks into the future of Pasila and how to develop biking in the area which aims to be the most easy to reach spot in Finland.

Panelists:
- Harri Verkamo, Pasila project's traffic solutions' director, Helsinki Urban Environment Division
- Oskari Kaupinmäki, cycling coordinator, Helsinki Urban Environment Division
- Petri Kangassalo, Coordinator of Urban planning group, Dodo
- Tapio Keihänen, board member, Helsinki cyclists
- Jenni Ekholm, community activist, Pasila movement

La 5.9. klo 0:00 – 23:59

Pyöräilyviikko

Kalenteri