24.1.2020
Kannanotot

Kommentti Finlandiatalon väistötilojen pyörätiejärjestelyistä

Finlandia-talon peruskorjaus on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2022-2024. Töiden ajaksi osa Finlandia-talon toiminnoista on tarkoitus siirtää väliaikaiseen väistötilaan, Pikku-Finlandiaan, joka on suunniteltu rakennettavaksi Finlandia-talon vieressä kulkevan pyöräliikenteen baanan päälle.

Väistötilan hankesuunnittelun aikana kaupunki on tutkinut useita vaihtoehtoja väistötilan alle jäävien pyöräliikenteen ja jalankulun reittien väliaikaisten järjestelyiden toteuttamiseksi Töölönlahden alueella. Vaihtoehtojen tarkastelussa on arvioitu järjestelyiden sujuvuutta ja turvallisuutta pyöräliikenteen, jalankulun ja Finlandia-talon toiminnan kannalta. Ensisijaisena vaihtoehtona kaupunki on päätynyt ratkaisuun, jossa yleinen jalankulku ohjataan väistötilan ja puiston reunan väliin jäävän kapean väylän kautta ja pyöräliikenteelle toteutetaan erillinen reitti puiston nurmialueelle heti Karamzininrannan viereisen puurivin itäpuolelle.

Väliaikaisen pyöräliikenteen reitin on suunniteltu olevan käytössä vähintään neljä vuotta, kesästä 2021 vuoden 2025 puoliväliin.

Helsingin Polkupyöräilijät ry kiittää, että pyöräliikenteen pääväylälle tulevasta väliaikaisjärjestelystä on tehty selkeä suunnitelma ja pyöräliikenteen tarpeet ovat pyritty ottamaan siinä huomioon.

Vaikka järjestely onkin pääsääntöisesti hyvä, toivoisimme vielä seuraavia pieniä parannuksia siihen.

Asfaltointi

Suunnitelmissa ei yksiselitteisesti sanota väylän pintamateriaalia. Baanatasoisen väylän päällysteen täytyy olla asfaltti. Väylä on myös harjaamalla tehdyn talvihoidon piirissä, mikä onnistuu vain asfaltoiduilla väylillä.

Tukimuurit

Väliaikaisen pyörätien pohjoispäässä on pieni nousu, jossa pyörätien molemmin puolin on merkitty tukimuurit. Pyörätiessä kiinni olevat tukimuurit kaventavat merkittävästi pyörätien käytettävissä olevaa leveyttä: Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaan pyöräilijän ja seinämän väliin tarvitaan tilaa 60 cm. Tällöin 3,5 metriä leveä pyörätie muuttuukin tukimuurien kohdalla vain 2,3 metriä leveäksi. Lisäksi talvella tarvitaan lumitilaa, eikä tukimuurien kohdalla sitä ole lainkaan.

Ehdotamme, että tukimuurit sijoitetaan kauemmaksi pyörätiestä. Toinen vaihtoehto tälle olisi jättää tukimuurit kokonaan pois ja tehdä pyörätien molemmin puolin loivemmat reunat nykyiselle nurmialueelle.

Korkeusero

Pyörätien pohjoispään nousu tulee toteuttaa mahdollisimman loivana. Suunnitelmaan on merkitty pituuskaltevuudeksi enintään 4%. Mikäli mahdollista, toivomme tämän loiventamista toteuttamalla tarvittava nousu pidemmälle matkalle.

Jalankulku

Nykyisessä suunnitelmassa on selkeä riski sille, että eritoten pohjoisesta Töölönlahden itärannan suunnalta tulevat jalankulkijat eksyvät vahingossa pyörätielle. Pyörätie onensimmäinen väylä suoraan kohti keskustaa Töölönlahden eteläreunaa tultaessa, jolloin jalankulkijat ottavat sen helposti reitikseen. Alueella on merkittävä määrä sekä jalankulkua että pyöräilyä.

Tämän ongelman ratkaisuun on kaksi vaihtoehtoa: Joko toteutetaan jalkakäytävä väliaikaisen pyörätien vierelle tai tehdään jalankulkijoille selkeä, loiva kaarros Finlandiatalon väistötilojen vieressä kulkevalle jalkakäytävälle. Näistä väliaikainen jalkakäytävä on selkeämpi ja todennäköisesti toimivampi ratkaisu, koska toisessa vaihtoehdossa kuitenkin osa jalankulkijoista päätyy pyörätielle.

Autojen pysäköinti ja muu autoliikenne

Nykyisen pyörätiejärjestelyn aikana on ollut jatkuvasti ongelmana se, että pyörätien viereiselle jalankulkualueelle Töölönlahdenkadun pohjoispuolella on pysäköity autoja, niin henkilöautoja kuin rekkojakin. On hyvin todennäköistä, että Finlandiatalon väistötilojen myötä tämä tulee merkittävästi lisääntymään entisestään.

Esitämme, että Töölönlahdenkadun ja Finlandiatalon takana kulkevan pyörätien risteykseen asennetaan keskipollari vastaavasti kuin saman risteyksen toisella puolella Musiikkitalon taakse johtavalla pyörätiellä on tehty. Musiikkitalon tapauksessa pollarin vaikutus on ollut dramaattinen, käytännössä kaikki asiaankuulumaton autoilu ja pysäköinti on poistunut kyseiseltä pyörätieltä.

Tämä risteys ei ole varsinaisella suunnittelualueella, mutta asia tulee silti huomioida tässä yhteydessä. Vastaavasti kuin Musiikkitalon puolella, myös tämä keskipollari tulee olla irroitettava talvikunnossapidon ajaksi ja varustettu kunnollisilla heijastinteipeillä. Pollari tulee myös jättää paikalleen myöhemmin väliaikaista pyörätieratkaisua purettaessa.

Asian käsittely kaupungin päätöksenteossa

Kysymyksiä ja vastauksia

Finlandia-talon väistötilan vaikutuksista pyöräliikenteen baanareittiin on käyty keskustelua kaupungin kanssa. Keskustelun aikana esiin tulleita kysymyksiä sekä 23.1.2020 saadut vastaukset niihin on koottu alle.

Miten väistötilan sijoitteluun päädyttiin? Mitä muita vaihtoehtoja oli esillä, ja miksi juuri tähän päätettyyn vaihtoehtoon päädyttiin?

Väistötilan sijoituksen lähtökohtana ovat toimivat yhteydet Finlandia-talon maanalaisiin huoltotiloihin kallioluolastossa, jonne on kulku ns. Verandan hisseillä Karamzininrannasta Töölönlahden puolella.

Väistötilan sijoitusta tutkittiin myös Töölönlahdenpuiston nurmialueelle, mitä sijaintia kaupunkiympäristön asemakaavoitus ja kaupunki- ja maisemasuunnittelu eivät pitäneet sopivana. Kaupunkikuvallisesti Töölönlahden näkymäakselin pohjoiseen tulee säilyä avoimena eikä väistötilan huoltokäynti oheistoimintoineen ole sopiva näkyvään ”paraatipaikkaan”. Nykyinen Töölönlahdenpuiston puusto tulee säilyttää sekä puisto-aluetta pitää kaupunkilaisten käytettävissä.

Miten väistötilan terassi sijoitetaan ja millaisin järjestelyin varmistetaan, etteivät terassin käyttäjät kulje pyörätien kautta?

Terassi sijoitetaan rakennuksen pohjoispäätyyn Töölönlahden puolelle. Liikennejärjestelyt suunnitellaan niin, että jalankulun ja pyöräilyn risteämisiltä vältytään ja tarvittaessa jalankulkijat pääsevät turvallisesti pyörätien yli. Suunnitelmat täsmentyvät kuluvan vuoden aikana.

Miten väistötilan pysäköinti, jakelu- ja huoltoliikenne järjestetään?

Maanalainen pysäköintihalli ja siihen liittyvät lastaustilat palvelevat koko perusparannuksen ajan. Pysäköintihalliin on sisäänajo Karamzininkadulta Hakasalmen huvilan alapuolelta. Väistötilan eteläpuolinen Karamzininrannan kääntöpaikka on käytössä perusparannuksen ajan. Jakelu- ja huoltoliikenne tulevat käyttämään näitä samoja reittejä.

Millainen pintamateriaali pyörätielle tulee?

Pyörätie on suunniteltu asvaltoitavaksi värillisellä asvaltilla.

Kuuluuko pyörätie tehostetun talvikunnossapidon piiriin?

Väliaikaisen pyörätien on suunniteltu olevan tehostetun talvihoidon piirissä

Miten jalankulkuväylä ja pyörätie erotetaan toisistaan ja miten varmistetaan, etteivät jalankulkijat eksy pyörätielle esimerkiksi festivaalien ja muiden tapahtumien aikana, kun Töölönlahdella on normaalia enemmän käyttäjiä?

Jalankululle ja pyöräilijöille toteutetaan väistötilan kohdalle omat erilliset väylät ja Pikku-Finlandian vierustaa kulkevaa kävelytietä voi käyttää tapahtuminen ajan.

Suuria tapahtumia varten anotaan tarvittavat luvat. Alueiden käyttö ohjeistaa tapahtumalupien yhteydessä, kuinka liikenteen poikkeusjärjestelyt hoidetaan tapahtuman luonteesta ja laajuudesta riippuen. Esimerkiksi festivaalin aikana puiston läpikulkeva pyöräilyliikenne voidaan rajata tapahtuma-alueesta väliaikaisilla aidoilla.

Poikkeuksellisissa tapauksissa pyöräily on mahdollista ohjata Alvar Aallonkadulle, jolloin huolehditaan opastuksesta riittävän varhain.

Tulevat tapahtumat

Ke 27.5. klo 17:00 – 19:00

Jatketaanko HePon lenkkitoimintaa?

HePo lenkkitoiminnan järjestämiseksi etsitään edelleen yhtä tai useampaa lenkkivastaavaa. Ns. HePon lenkit ovat pyörineet viime kausina ilman lenkkivastaavaa. Jotta HePon nimellä toimivaa lenkkitoimintaa voidaan jatkaa enää tämän pidempään, edellytyksenä on, että tarvittavat vapaaehtoiset lenkkivastaavat löytyvät. Valitettavasti, jos yhtä tai useampaa lenkkivastaavana toimivaa vapaaehtoista ei löydy, HePon lenkkitoiminta päättyy tänä keväänä.

Mitä lenkkivastaava tekee?

Lenkkivastaava koordinoi lenkinvetäjien toimintaa ja koulutusten järjestämistä sekä huolehtii, että HePon lenkkitoiminta antaa ystävällisen ja tervetulleeksi toivottavan kuvan HePon toiminnasta. Vastaava huolehtii, että lenkkiohjelmistossa on myös matalan kynnyksen yhteislenkkejä eli takuulenkkejä (vauhti max. 25 km /h), joiden osallistujille annetaan takuu mukana pitämisestä. Lenkkivastaava huolehtii, että jos vetäjättömiä ja itseohjautuvia lenkkejä järjestetään, vetäjättömyys ja itseohjautuvuus tiedotetaan osallistujille selkeästi.

Lenkkivastaavan ei itse tarvitse vetää lenkkejä tai osata kouluttaa, vaan riittää että hän koordinoi toimintaa. Lenkkitoiminnan vastuita voidaan jakaa useammalle henkilölle, joista voidaan muodostaa lenkkitiimi. Tiimilläkin tulee kuitenkin olla yksi vastuuhenkilö samaan tapaan kuin yhdistyksellä on hallitus ja hallituksella puheenjohtaja.

Lenkkitoiminnasta saa lisätietoja HePon toiminnanjohtajalta:
henni.ahvenlampi@hepo.fi.

Jos olet kiinnostunut toimimaan lenkkivastaavana mahdollistaen HePon lenkkitoiminnan jatkumisen osallistu ke 27.5. Klo 17-19 järjestettävään lenkkikokoukseen, jossa HePon lenkkitoiminnan jatkumisesta tai päättymisestä päätetään.

Paikka: Polkimolle osoitteeseen Iso Roobertinkatu 3-5 A (sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri ”Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto”, 2. krs).

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/3003886539665353/

Kokouksen voi osallistua etäyhteydellä seuraavan linkin kautta: meet.google.com/jcx-mttp-avg


This event has a video call. Join: https://meet.google.com/jcx-mttp-avg +358 9 85691237 PIN: 163350965# View more phone numbers: https://tel.meet/jcx-mttp-avg?pin=8138692822164&hs=7

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Suomi
Ma 8.6. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22
Pe 12.6. klo 16:00 – 17:00

Pyöräilykaupunki Pasila -paneelikeskustelu

Ympäristöjärjestä Dodo ry ja Helsingin polkupyöräilijät ry. järjestävät Helsinki-päivänä 12.6. klo 16-17 Pasilaa ja pyöräilyä käsittelevän paneelikeskustelun.

Pasilasta halutaan tehdä Suomen saavutettavin paikka, mutta vielä on paljon tehtävää. Miten sujuva ja turvallinen pyöräily mahdollistetaan? 

Paneelikeskustelussa mukana:

  • Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, Oskari Kaupinmäki, pyöräilykoordinaattori
  • Dodo ry, Petri Kangassalo, kaupunkisuunnitteluryhmä
  • Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry, Tapio Keihänen, hallituksen jäsen
  • Pasila-liike, Jenni Ekholm
  • (Viides panelisti varmistuu pian.)

Paneelin puheenjohtajana toimii Helsingin polkupyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi ja yleisökysymyksien välittäjänä Malm Nordlund Dodosta. 

Tapahtuma on osa Helsinki-päivää, jonka kaikki tapahtumat ovat tänä vuonna verkossa. 

Tapahtumaan osallistutaan etäyhteydellä ja osallistumislinkki päivitetään ennen tapahtumaa tälle sivulle: https://hepo.fi/2020/05/12/pyorailykaupunki-pasila-etatapahtuma-12-6/

Yleisökysymyksiä voi lähettää ennen tapahtumaa seuraavan linkin kautta: https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/573609153281128/

Su 14.6. klo 10:30 – 16:00

Pyöräretki ja retkien suunnittelukokous

Oletko jo kokeillut Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry:n leppoisia pyöräretkiä? Haluaisitko toimia retkenvetäjänä ja järjestää retken suosikkikohteeseesi?

Tervetuloa suunnittelemaan HePon retkikauden 2020 pyöräretkiä Maunulan ulkoilumajalle sunnuntaina 14.6. klo 14 (Metsäläntie 9, Helsinki). HePo tarjoaa kokoukseen osallistuville pullakahvit. Ennen kokousta poljemme retken Tapiolaan, jonne lähtö Maunulan majalta klo 10:30.

Tapahtuma Facebookissa: 
https://www.facebook.com/events/253027409144125/  

HePon ohjattuja pyöräretkiä järjestetään koko kesän lauantaisin ja sunnuntaisin Maunulan majalta keskuspuistosta. HePon retkille on ominaista mielenkiintoiset retkikohteet, rento pyöräilyvauhti sekä kahvittelu pyöräilyhenkisessä seurassa.

Suunnittelutapaamiseen ovat tervetulleita kaikki retkitoiminnan pyörittämisestä kiinnostuneet hepolaiset, niin uudet kuin vanhatkin tekijät. Tapaamisessa suunnitellaan tulevan kesäkauden retkiohjelmaa ja päätetään kauden päättäjäispäivä.

Retkien lisäksi tapaamisessa käydään läpi hyvältä retkenvetäjältä toivottuja taitoja, joiden avulla retkistä tulee entistä parempia, ja uusienkin on helpompi liittyä mukaan.

Jos et pääse paikalle kokoukseen, mutta haluat toimia retkenvetäjänä, ota yhteyttä retkivastaava Matti Takalaan (matti.takala@hepo.fi, puh. 041-7558691). Retkiä koskevia kysymyksiä, ideoita ja ehdotuksia voi esittää retkivastaavan lisäksi apulaisretkivastaava Satu Leppäselle (satu.leppanen@hepo.fi, puh. 040-5382873).

Lisätietoa HePon retkitoiminnasta löytyy HePon verkkosivuilta. Kun kesäkauden 2020 retkiohjelmasta on päätetty, tieto päivitetään alle linkatulle sivulle kohtaan HePon retkikalenteri: https://hepo.fi/toiminta/retket/

Maunulan Ulkoilumaja, Metsäläntie 9, 00620 Helsinki, Suomi
Kalenteri