10.3.2020
Kannanotot

Kommentti Hämeentien katu­suunnitelman luonnoksesta välillä Kustaa Vaasan tie – Annalantie

Hämeentielle suunnitellaan parhaillaan yksisuuntaisia pyöräliikenteen järjestelyitä Kustaa Vaasan tien ja Annalantien väliselle osuudelle. Suunnitelmien mukaiset järjestelyt parantaisivat eritoten suunnitelma-alueen keskivaiheilla liikenne­­järjestelyitä, joissa nykyinen kaksisuuntainen pyörätie on erittäin kapea ja vaarallinen. Suunnitelmissa on kuitenkin merkittäviä puutteita, joihin toivomme selkeää parannusta ennen toteutusta.

Hämeentien pohjoispää

Verkatehtaanpolun ja Viikintien välinen osuus Hämeentien pyörätiejärjestelystä on jostain syystä jätetty ennalleen kaksisuuntaiseksi, vaikka tiealueelle tehdään kuitenkin kunnallistekniikan uusimisen myötä remonttia. Tämä osuus tulee ehdottomasti toteuttaa myös yksisuuntaisena: Käytännössä kaikki pohjoisen suuntaan Verkatehtaanpolun risteykseen ajavat jatkavat edelleen Viikintielle kohti koillista. On täysin kohtuutonta pakottaa pyöräilijät vaihtamaan tien toiselle puolelle vain 350 metrin matkalle.

Tällainen selkeän pyöräilyinfran katkaiseva ratkaisu on sekä turvaton että omiaan vähentämään yksisuuntaisten pyöräteiden/kaistojen arvostusta. Mikäli ratkaisua perustellaan tiealueen kapeudella, nykyisiä ajokaistoja ja jalkakäytävää hieman kaventamalla yksisuuntaiset pyöräkaistat mahtuisivat kadulle varmasti.

Risteysratkaisut

Suunnitelma-alueen eteläpäässä Arabian kauppakeskuksen kohdalla olevat risteysratkaisut ovat hankalat ja vaaralliset ja tulee suunnitella kokonaan uudelleen. Risteykset ovat erittäin vilkkaita niin autoliikenteen, pyöräilyn kuin jalankulunkin osalta viereisen kauppakeskuksen takia. Kauppakeskuksessa on pyöräpysäköintiä molemmissa päissä, jolloin myös molempiin päihin on runsaasti pyöräliikennettä.

Nimetön tie x Hämeentie -risteys

Nimettömän, mm. Arabian kauppakeskuksen parkkihalliin johtavan tien risteyksessä pohjoisesta tuleva ja vasemmalle nimettömälle tielle kääntyvä pyöräilijä joutuu ylittämään liikennevalottomassa risteyksessä 4.5 ajokaistaa ja 2 raitiovaunukaistaa. Lisäksi juuri risteyksen vieressä on bussipysäkki, josta koituu merkittävä näköeste kääntyvälle pyöräilijälle: Pyöräilijä ei pysty näkemään takavasemmalle pysäkin läpi samaan suuntaan ajavia autoilijoita, mutta on kuitenkin näihin nähden väistämisvelvollinen. Autoilijan huomio taas kiinnittyy joko jo seuraaviin liikennevaloihin tai mahdollisesti suojatietä risteyksessä ylittäviin jalankulkijoihin, jolloin tietä ylittävä pyöräilijä todennäköisesti yllättää autoilijan täysin. Lapsen tai vanhuksen on mahdotonta ylittää katua tässä turvallisesti.

Risteysjärjestely on hengenvaarallinen ja tulee korjata turvallisemmaksi. Yksi mahdollisuus olisi muuttaa risteys liikennevaloristeykseksi, jossa on oma jakso Hämeentien ylitykseen myös pyöräilijöille.

Kotisaarenkatu x Hämeentie -risteys

Pohjoiseen mennessä seuraava risteys, eli Kotisaarenkadun ja Hämeentien risteys on merkitty liikennevaloristeykseksi. Suunnitelmaluonnoksesta ei käy ilmi, miten liikennevalot ovat tarkoitettu toteutettaviksi, mutta Hämeentietä etelään pyöräilevälle, Kotisaarenkadulle kääntyvälle pyöräilijälle ei ole ainakaan merkitty minkäänlaista odotustilaa tai liikennevalo-opastetta, milloin risteyksen voi ylittää. Suojatievalojen mukaan tässä ei voi luonnollisestikaan pyöräilijä ylittää Hämeentietä pyörätien jatkeen puuttuessa. Risteysjärjestely on sekava ja hengenvaarallinen, jos pyöräilijän on tarkoitus ylittää Hämeentie liikennevaloista riippumatta. Pyöräilijän tulee tässäkin risteyksessä ylittää neljä ajokaistaa ja kaksi raitiovaunukaistaa.

Kotisaarenkadun suunnalta tuleville tulee lisätä risteykseen pyörätasku ja siihen johtava lyhyt pyöräkaista, jotta pyöräilijät pääsevät turvallisesti kääntymään niin oikealle kuin vasemmallekin Hämeentiellä.

Luonnoksen mukainen risteysjärjestely tulee korjata turvallisemmaksi ja selkeämmäksi. Yksi mahdollisuus on lisätä odotustila ja oma liikennevalo pyöräilijöille. Toinen mahdollisuus on tehdä risteykseen pohjoisesta tultaessa pyörätasku ja siihen soveltuva ryhmittäytyminen mahdollisesti jo edellisestä risteyksestä.

Kokkosaarenkatu x Hämeentie -risteys

Kokkosaarenkadulta on merkitty kääntyminen ainoastaan oikealle. Onko tarkoitus, ettei myöskään pyörällä saa kääntyä risteyksessä vasemmalle? Tällöin Kokkosaarenkadulta Hämeentietä etelään haluavan pyöräilijän on tehtävä heti Kokkosaarenkadun risteyksen jälkeen vaarallinen U-käännös keskellä isoa risteystä. Kokkosaarenkadun risteysjärjestelyä on siis parannettava siten, että pyöräilijöillä on mahdollisuus kääntyä kyseisessä risteyksessä vasemmalle ilman sekavaa ja vaarallista koukkausta ensin oikealle. Kokkosaarenkadulta tuleville tarvitaan tässä pyörätasku.

Kokkosaarenkadun risteyksessä Hämeentietä pohjoiseen kulkeva pyöräkaista katkeaa ennen risteystä ja muuttuu oikealle kääntyvien kaistaksi. Katumerkinnöissä ja liikenteenohjauslaitteissa (esim. nyk. portaali) tulee huomioida, että pyöräliikenteelle sallitaan suoraan ajaminen kääntyvien kaistaa pitkin.

Hämeentieltä Kokkosaarenkadulle käännyttäessä kääntyminen tapahtuu välittömästi pysäkin jälkeen. Pysäkki on tässäkin risteyksessä merkittävä näköeste, joka haittaa niin Hämeentietä kuin Intiankatuakin tulevien autojen havainnointia.

Suunnitelmaluonnoksesta ei käy tässäkään risteyksessä ilmi, miten liikennevalot on tarkoitettu toteutettaviksi, mutta Hämeentietä etelään pyöräilevälle, Kokkosaarenkadulle kääntyvälle pyöräilijälle ei ole ainakaan merkitty minkäänlaista odotustilaa tai liikennevalo-opastetta, milloin risteyksen voi ylittää. Suojatievalojen mukaan tässä ei voi luonnollisestikaan pyöräilijä ylittää Hämeentietä pyörätien jatkeen puuttuessa. Risteysjärjestely on sekava ja hengenvaarallinen, jos pyöräilijän on tarkoitus ylittää Hämeentie liikennevaloista riippumatta.

Oma kysymyksensä on myös väistämisvelvollisuus: Nyt merkitty ylityspaikka on noin 20 metriä Intiankadusta. Ei ole selvää, onko Intiankadulta Hämeentielle kääntyvä autoilija väistämisvelvollinen Hämeentietä ylittäviin pyöräilijöihin nähden ns. kääntyvä ajoneuvo väistää -periaatteen mukaisesti, vai lasketaanko tuo 20 metriä jo niin pitkäksi matkaksi risteyksestä, että kyseinen lainkohta ei enää päde. Liikennevaloista ei välttämättä ole tähän myöskään apua; ainakin nykyinen liikennevalototeutus on etelään ajavilla vain suojatien kohdalla.

Kokkosaarenkadun ja Intiankadun risteysalueiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida erityisesti läheinen Arabian peruskoulu. Kouluun kulkevien lasten koulumatkareitit tulee selvittää ja liikennejärjestelyt tehdä turvallisiksi pyörällä liikkuville lapsille. Pyöräileviä lapsia ei tule ohjata käyttämään jalankulkijoille tarkoitettuja järjestelyitä, kuten liikennevalo-ohjattua suojatietä, vaan pyöräliikenteen järjestelyitä, jotka on tehtävä niin selkeiksi ja turvallisiksi, että kaikki pystyvät niitä ongelmitta käyttämään.

Pysäkkijärjestelyt

Edellämainittujen pysäkkien aiheuttamien näköesteiden lisäksi ilmeisesti kaikista Hämeentielle suunnitelluista pysäkeistä puuttuu kaiteita pyörätien ja pysäkin välistä. Pysäkeillä on kyllä toisessa päässä merkittynä lyhyt kaide, mutta pysäkeille tarvitaan niiden lisäksi myös pidempi kaide erottamaan pysäkkiä pyörätiestä sekä tekemään selkeä pyörätien ylityspaikka. Nyt pysäkille pysähtyvästä linja-autosta matkustajat astuvat ensin pysäkille ja välittömästi sen jälkeen jatkavat pysäkiltä matkaansa edelleen pyörätien yli. Tällöin pyöräilijällä ei ole enää väistämisvelvollisuutta bussista poistuvien tai siihen nousevien matkustajien suhteen. Kaide ohjaisi matkustajat pysymään pysäkillä bussia odottaessaan sekä ylittämään pyörätien yhdestä kohdasta ilman, että he huomaamattaan astuvat pysäkiltä pyörätielle.

Pyöräkaistojen merkintä

Suunnitelmaluonnoksissa olevat pyöräkaistat on suurelta osin merkitty katkoviivoin. Varsinaista perustetta katkoviivalle ei suurelta osin kuitenkaan ole, joten pyöräkaistat tulisi merkitä pääosin sulkuviivalla. Esimerkiksi Kotisaarenkadun ja Kokkosaarenkadun välillä pyöräkaista tulisi ehdottomasti merkitä sulkuviivalla, jotta autoja ei pysäköitäisi tai pysäytettäisi pyöräkaistalle. Kyseisellä katuosuudella ei ole minkäänlaisia perusteita katkoviivalle; viereiseen kiinteistöön ei ole edes mitään huoltoliikennettä Hämeentien puolelta.

Lastauspaikat

Jotta pystyttäisiin vähentämään lastaus- ja purkupysäköintiä pyöräkaistoilla, Muotoilijankadun ja Verkatehtaanpuiston välille tulee toteuttaa lastauspaikkoja.

Talvikunnossapidon huomioiminen

Suunnittelualueella on useita kohtia, joissa pyöräkaista nousee jalkakäytävän tasoon pyörätieksi ja laskeutuu takaisin ajoradan tasoon. Näiden luiskien kohdalla pyöräväylän molemmin puolin on lyhyellä matkalla korkeusero (reunakivi), ja nämä kohdat vertautuvat talvikunnossapidon kannalta kolmitasopyörätiehen.

Lisäksi Arabiankadun risteyksessä on liikenteenjakaja, jonka läpi kulkee kaksi pyörätietä. Pyöräteiden molemmin puolin on ilmeisesti korkea reunakivi.

Pyöräväylien tulee olla talvikunnossapidettäviä koko matkalta ilman epäjatkuvuus­­­­kohtia. Väylän leveyttä tulee tarvittaessa kasvattaa esitetystä 1,5 – 1,75 metristä, jotta kunnossapito on mahdollista myös korkeiden reunakivien reunustamien luiskien kohdalla.