23.4.2020
Kannanotot

Mielipide Puolarintien asemakaavasta

Kestävä Espoo -ohjelman mukaan tavoitteena on edistää kestävää liikkumista niin, että Espoossa asuvien ja työskentelevien jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja uusien liikkumispalvelujen kulkumuoto-osuus kasvaa. Asemakaavan valmisteluaineistossa esitetyn uuden autoliikennettä palvelevan katuyhteyden rakentaminen keskelle asuin- ja virkistysalueita ei ole tämän tavoitteen mukaista.

On hyvin tiedossa oleva tosiasia, että uusien liikenneväylien rakentaminen johtaa liikenteen kasvuun. Tämä koskee niin auto-, pyörä- kuin joukkoliikennettäkin. Mikäli Espoo oikeasti tavoittelee kestävien kulkutapojen kasvua, tulee näille tarkoitettuja väyliä parantaa ja vastaavasti tulee pidättäytyä autoliikenteen väylien ja kapasiteetin lisäämisestä.

Autoliikenteen itä-länsi-suuntaisia pääväyliä ovat Länsiväylä ja Turunväylä. Lisäksi itä-länsi-suuntaista paikallista autoliikennettä palvelee Merituulentie/Kuitinmäentie. Autoliikenne tulisi ohjata näille olemassa oleville pääväylille. Kaavassa suunta on kuitenkin päinvastainen: autoliikennettä pyritään siirtämään Länsiväylältä Ylismäentielle, kuten Puolari-Olari kehityskuvan loppuraportista ilmenee (kuva alla).

Puolari-Olari kehityskuvan loppuraportissa on esitetty huoli autoliikenteen lisääntymisestä Kuunkadulla mahdollisten lähialueille suunniteltujen kaava- ja autoväylähankkeiden toteutuessa. Tästä syystä Kuunkatu tulisikin rauhoittaa kokonaan läpikulkevalta autoliikenteeltä katkaisemalla katu ja ohjaamalla autoliikenne olemassaoleville pääväylille.

Kaavan jatkovalmistelussa tulee tarkastella vaihtoehtoa, jossa Puolarintien jatketta ja tunnelia ei toteuteta ja Kuunkatu katkaistaan autoliikenteen läpiajolta. Tälle vaihtoehdolle yhdessä Olarinbaanan toteuttamisen kanssa tulee laatia hyöty-kustannuslaskelma, jossa huomioidaan lisääntyvän pyöräliikenteen ja vähentyvän autoliikenteen tuomat terveyshyödyt.

Puolari-Olari kehityskuvan loppuraportin mukaan uusi katuyhteys siirtäisi autoliikennettä Länsiväylältä keskelle asutusta ja virkistysaluetta.

Olarinbaanan huomioiminen kaavan jatkosuunnittelussa

Kaavan valmisteluaineistossa Olarinbaanan linjaus on merkitty Olarinniityntien ja Olarinkadun välisellä osuudella Ylismäentien varteen.

Linjauksen hyviä puolia ovat:

 • Uuskartanontien ja Puolarintien alitukset, eli ei tasoristeystä autoliikenteen kanssa näissä kohdissa.
 • Liittyminen Piispansillanbaanalta (Olarinkadulta) Olarinbaanalle (Ylismäentielle) itään sujuvasti.

Linjauksen huonoja puolia ovat:

 • Suuri korkeusero ja liian jyrkkä pituuskaltevuus Uuskartanontien alikulussa. Alikulku on vaarallinen huonojen näkemien ja jyrkkien mäkien vuoksi.
 • Korkeusero on suuri myös suunnitellussa Puolarintien alikulussa, eikä suunnitelmasta käy ilmi pituuskaltevuutta, joka oletettavasti ylittää tavoitearvon.
 • Useat sivukatujen risteykset.
 • Liikennevalot Olarinkadun risteyksessä.

Huomattavasti parempi vaihtoehto olisi linjata baana Ylismäentien ja Olarinniityn koulualueen välisen viheralueen läpi, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty. Tämän linjauksen hyviä puolia ovat:

 • Vain yksi risteys autoliikenteen kanssa, ja sekin on mahdollista hoitaa Ylismäentien alikulun kautta.
 • Vain vähän korkeuseroa. Ylismäentien alikulusta länteen nouseva mäki loivennettava maksimissaan 5 prosentin kaltevuuteen.
Olarinbaanan jatkosuunnittelussa on edettävä tämän linjausvaihtoehdon pohjalta, joka on huomattavasti parempi kuin Ylismäentien varressa kulkeva linjaus.
Olarinkadulta pohjoiseen johtavan ulkoilureitin ja Olarinbaanan risteyksessä on tarve uudelle sillalle baanan yli. Nykyisin tähän risteykseen laskeutuu jyrkkä mäki sekä etelästä että pohjoisesta, mikä tekee risteyksestä vaarallisen. Maastonmuodot tukevat pohjois-etelä-suuntaisen sillan rakentamista baanan yli. Tämä parantaisi turvallisuutta huomattavasti ja palvelisi hiihtäjiä, joiden ei tarvitsisi kantaa suksia paljaaksi harjatun baanan yli.
Kuvastimentien ja Puolarintien risteyksestä itään johtavalla ulkoilureitillä on nykyisin jyrkkä mäki, jonka pituuskaltevuus ei täytä pyöräliikenteen väylille asetettuja tavoitearvoja (pituuskaltevuus noin 12-17 prosenttia). Erityisesti baanoilla tulee huomioida, että pituuskaltevuuden maksimiarvo on 5 prosenttia. Mäki tulee loiventaa tavoitearvon mukaiseksi.

Edellä esiin tuotujen huomioiden lisäksi baanaverkon suunnittelussa tulee huomioida mm., että:

 • Pyörätien tavoiteleveys on 4 metriä (oletuksena kaksisuuntainen pyörätie). Tämä ei sisällä jalankulun tai muiden toimintojen tarvitsemaa tilaa eikä vapaata tilaa kiinteisiin esteisiin, kuten pylväisiin tai tukimuureihin.
 • Pyörätien pituuskaltevuuden maksimiarvo on 5 prosenttia.

Olarinbaanan rakentamista ei tule kytkeä Puolarintien jatkeen ja tunnelin rakentamiseen. Tunneli voi jäädä toteutumatta tai sen toteutus saattaa siirtyä pitkän ajan päähän. Baanaverkon toteuttamisella on jo kiire, eikä sitä ole syytä lykätä enempää. Olarinbaana on syytä suunnitella ja toteuttaa riippumatta tunnelin toteutumisesta.

Yhteenveto

Asemakaavan jatkovalmistelussa:

 • Tarkastellaan yhtenä vaihtoehtona sitä, että katuyhteyttä Puolarintieltä Ylismäentielle ei toteuteta ja Kuunkatu katkaistaan autoliikenteen läpiajolta. Laaditaan tälle vaihtoehdolle yhdessä Olarinbaanan toteuttamisen kanssa hyöty-kustannuslaskelma, jossa huomioidaan muiden tekijöiden lisäksi lisääntyvän pyöräliikenteen ja vähentyvän autoliikenteen tuomat terveyshyödyt.
 • Olarinbaanan suunnittelua jatketaan pohjoisemman linjausvaihtoehdon pohjalta siten, että linjaus kulkee täyttömäkien välistä ja edelleen Ylismäentien ja Olarinniityn koulualueen välisen viheralueen halki edellä esitetyn kuvan mukaisesti.
 • Baanaverkon suunnittelussa lähtökohdaksi otetaan tavoitearvot:
  • Pyörätien leveys 4 metriä (oletuksena kaksisuuntainen pyörätie).
  • Pituuskaltevuus enintään 5 prosenttia.
 • Suunnitellaan Olarinbaanan ylittävä ulkoilua palveleva silta Olarinkadun pohjoispäästä pohjoiseen johtavalle reitille edellä esitetyn kuvan mukaisesti.
 • Loivennetaan Kuvastimentieltä itään johtavalla reitillä oleva jyrkkä mäki tavoitearvojen mukaiseksi edellä esitetyn kuvan mukaisesti.

Lisäksi:

 • Olarinbaana suunnitellaan ja toteutetaan riippumatta Puolarintien jatkeen ja tunnelin toteutumisesta, eli Olarinbaana ei jää odottamaan tunnelin rakentamista.

Tulevat tapahtumat

Su 16.8. klo 10:15 – 13:15

Pyöräretki Helsingin ympäristön ulkotaiteeseen

Tervetuloa HePon matalan kynnyksen pyöräretkelle, jolla tutustutaan Helsingin ympäristön ulkotaiteeseen.

Kokoontuminen sunnuntaina 16.8. Maunulan majalla (Metsäläntie 9) klo 10:15. Retki alkaa klo 10:30. Retkelle ei ole määritelty tarkkaa päättymisaikaa. Tarkista tiedot
retkikalenterista mahdollisten viime hetken muutosten varalta.

Lisätietoja HePon matalan kynnyksen ohjatuista retkistä voit lukea kotisivuiltamme: https://hepo.fi/toiminta/retket/. Retkille ovat tervetulleita kaikki, joille pyöräily on jo tuttua. Ota vain pyöräsi ja saavu paikalle. Retkellä on maltillinen tahti, viihtyisä tunnelma ja mahdollisuus pullakahveihin taukopaikalla.

HePon retket ovat maksuttomia, eikä niille tarvitse ilmoittautua erikseen.

Retki Facebookissa

Maunulan Ulkoilumaja, Metsäläntie 9, 00620 Helsinki, Suomi
Ma 17.8. klo 17:00 – 19:00

HePon vaikuttamisryhmän kokous

Tervetuloa syksyn ensimmäiseen HePon vaikuttamisryhmän kokoukseen!

os. Iso Roobertinkatu 3-5 Sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri "Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto" 2. krs.

Lisätietoja: 
henni.ahvenlampi@hepo.fi

Kokoukseen voi osallistua myös etänä. Liity palaveriin tästä linkistä: meet.google.com/xmz-hnjo-ojg 

Tämä esityslista täydentyy vielä ennen palaverin alkua: 
https://docs.google.com/document/d/1_EH7zCtQ7W7TATXmaxf9CmT3_-NZ2ILYLHOJtUwwEKI/edit?usp=sharing

Myös uudet - tervetuloa mukaan!

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Suomi
Ke 19.8. klo 16:00 – 17:00

Pyöräilykaupunki Pasila -etätapahtuma

Pasilasta halutaan tehdä Suomen saavutettavin paikka, mutta vielä on paljon tehtävää. Miten sujuva ja turvallinen pyöräily mahdollistetaan?

Paneelikeskustelussa mukana:

- Harri Verkamo, Pasila-projektin liikennejärjestelyjen projektijohtaja, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
- Oskari Kaupinmäki, pyöräilykoordinaattori, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
- Petri Kangassalo, kaupunkisuunnitteluryhmän koordinaattori, Dodo ry
- Tapio Keihänen, hallituksen jäsen, Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry
- Jenni Ekholm, asukasaktiivi, Pasila-liike

Paneelin puheenjohtajana toimii Helsingin Polkupyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi ja yleisökysymyksien välittäjänä Malm Nordlund Dodosta. Kysymyksiä voi esittää jo ennen tapahtumaa täällä:
https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8

Etätapahtuman linkki päivitetään tänne lähempänä tapahtumaa.

Tapahtuman järjestävät Dodo ry ja Helsingin polkupyöräilijät ry.

Dodo ry on urbaani ympäristöjärjestö, jonka toiminnan aiheita ovat kestävä kaupunkisuunnittelu, kestävä ruoantuotanto, ilmasto, globaali kehitys ja vertaisoppiminen. Dodon toiminta on keskittynyt Pasilan veturitalleille, jossa sijaitsee Dodon kaupunkiviljely- ja tapahtumakeskus Kääntöpöytä. Dodo on myös laatinut Ratapihavision eteläisen Keski-Pasilan alueesta.
https://dodo.org/

Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) on pääkaupunkiseudun pyöräilyn ja pyöräliikenteen edistämisyhdistys. Järjestön toimintaan kuuluu kuuluu vaikuttamista, tiedottamista, tapahtumia, retkiä ja lenkkejä. Vaikuttamiseen kuuluu jatkuvaa vuoropuhelua kaupunkien virkamiesten ja poliitikkojen kanssa ja yhteistyötä muiden pyöräilyyn liittyvien tahojen kanssa. Liity jäseneksi! https://hepo.fi/yhdistys/liity-jaseneksi/

****
IN ENGLISH

Biking town Pasila

The panel discussion will be held in Finnish but questions can be asked also in English - in the event or here in advance: https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8.

The discussion looks into the future of Pasila and how to develop biking in the area which aims to be the most easy to reach spot in Finland.

Panelists:
- Harri Verkamo, Pasila project's traffic solutions' director, Helsinki Urban Environment Division
- Oskari Kaupinmäki, cycling coordinator, Helsinki Urban Environment Division
- Petri Kangassalo, Coordinator of Urban planning group, Dodo
- Tapio Keihänen, board member, Helsinki cyclists
- Jenni Ekholm, community activist, Pasila movement

Kalenteri