23.4.2020
Kannanotot

Mielipide Puolarintien asemakaavasta

Kestävä Espoo -ohjelman mukaan tavoitteena on edistää kestävää liikkumista niin, että Espoossa asuvien ja työskentelevien jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja uusien liikkumispalvelujen kulkumuoto-osuus kasvaa. Asemakaavan valmisteluaineistossa esitetyn uuden autoliikennettä palvelevan katuyhteyden rakentaminen keskelle asuin- ja virkistysalueita ei ole tämän tavoitteen mukaista.

On hyvin tiedossa oleva tosiasia, että uusien liikenneväylien rakentaminen johtaa liikenteen kasvuun. Tämä koskee niin auto-, pyörä- kuin joukkoliikennettäkin. Mikäli Espoo oikeasti tavoittelee kestävien kulkutapojen kasvua, tulee näille tarkoitettuja väyliä parantaa ja vastaavasti tulee pidättäytyä autoliikenteen väylien ja kapasiteetin lisäämisestä.

Autoliikenteen itä-länsi-suuntaisia pääväyliä ovat Länsiväylä ja Turunväylä. Lisäksi itä-länsi-suuntaista paikallista autoliikennettä palvelee Merituulentie/Kuitinmäentie. Autoliikenne tulisi ohjata näille olemassa oleville pääväylille. Kaavassa suunta on kuitenkin päinvastainen: autoliikennettä pyritään siirtämään Länsiväylältä Ylismäentielle, kuten Puolari-Olari kehityskuvan loppuraportista ilmenee (kuva alla).

Puolari-Olari kehityskuvan loppuraportissa on esitetty huoli autoliikenteen lisääntymisestä Kuunkadulla mahdollisten lähialueille suunniteltujen kaava- ja autoväylähankkeiden toteutuessa. Tästä syystä Kuunkatu tulisikin rauhoittaa kokonaan läpikulkevalta autoliikenteeltä katkaisemalla katu ja ohjaamalla autoliikenne olemassaoleville pääväylille.

Kaavan jatkovalmistelussa tulee tarkastella vaihtoehtoa, jossa Puolarintien jatketta ja tunnelia ei toteuteta ja Kuunkatu katkaistaan autoliikenteen läpiajolta. Tälle vaihtoehdolle yhdessä Olarinbaanan toteuttamisen kanssa tulee laatia hyöty-kustannuslaskelma, jossa huomioidaan lisääntyvän pyöräliikenteen ja vähentyvän autoliikenteen tuomat terveyshyödyt.

Puolari-Olari kehityskuvan loppuraportin mukaan uusi katuyhteys siirtäisi autoliikennettä Länsiväylältä keskelle asutusta ja virkistysaluetta.

Olarinbaanan huomioiminen kaavan jatkosuunnittelussa

Kaavan valmisteluaineistossa Olarinbaanan linjaus on merkitty Olarinniityntien ja Olarinkadun välisellä osuudella Ylismäentien varteen.

Linjauksen hyviä puolia ovat:

 • Uuskartanontien ja Puolarintien alitukset, eli ei tasoristeystä autoliikenteen kanssa näissä kohdissa.
 • Liittyminen Piispansillanbaanalta (Olarinkadulta) Olarinbaanalle (Ylismäentielle) itään sujuvasti.

Linjauksen huonoja puolia ovat:

 • Suuri korkeusero ja liian jyrkkä pituuskaltevuus Uuskartanontien alikulussa. Alikulku on vaarallinen huonojen näkemien ja jyrkkien mäkien vuoksi.
 • Korkeusero on suuri myös suunnitellussa Puolarintien alikulussa, eikä suunnitelmasta käy ilmi pituuskaltevuutta, joka oletettavasti ylittää tavoitearvon.
 • Useat sivukatujen risteykset.
 • Liikennevalot Olarinkadun risteyksessä.

Huomattavasti parempi vaihtoehto olisi linjata baana Ylismäentien ja Olarinniityn koulualueen välisen viheralueen läpi, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty. Tämän linjauksen hyviä puolia ovat:

 • Vain yksi risteys autoliikenteen kanssa, ja sekin on mahdollista hoitaa Ylismäentien alikulun kautta.
 • Vain vähän korkeuseroa. Ylismäentien alikulusta länteen nouseva mäki loivennettava maksimissaan 5 prosentin kaltevuuteen.
Olarinbaanan jatkosuunnittelussa on edettävä tämän linjausvaihtoehdon pohjalta, joka on huomattavasti parempi kuin Ylismäentien varressa kulkeva linjaus.
Olarinkadulta pohjoiseen johtavan ulkoilureitin ja Olarinbaanan risteyksessä on tarve uudelle sillalle baanan yli. Nykyisin tähän risteykseen laskeutuu jyrkkä mäki sekä etelästä että pohjoisesta, mikä tekee risteyksestä vaarallisen. Maastonmuodot tukevat pohjois-etelä-suuntaisen sillan rakentamista baanan yli. Tämä parantaisi turvallisuutta huomattavasti ja palvelisi hiihtäjiä, joiden ei tarvitsisi kantaa suksia paljaaksi harjatun baanan yli.
Kuvastimentien ja Puolarintien risteyksestä itään johtavalla ulkoilureitillä on nykyisin jyrkkä mäki, jonka pituuskaltevuus ei täytä pyöräliikenteen väylille asetettuja tavoitearvoja (pituuskaltevuus noin 12-17 prosenttia). Erityisesti baanoilla tulee huomioida, että pituuskaltevuuden maksimiarvo on 5 prosenttia. Mäki tulee loiventaa tavoitearvon mukaiseksi.

Edellä esiin tuotujen huomioiden lisäksi baanaverkon suunnittelussa tulee huomioida mm., että:

 • Pyörätien tavoiteleveys on 4 metriä (oletuksena kaksisuuntainen pyörätie). Tämä ei sisällä jalankulun tai muiden toimintojen tarvitsemaa tilaa eikä vapaata tilaa kiinteisiin esteisiin, kuten pylväisiin tai tukimuureihin.
 • Pyörätien pituuskaltevuuden maksimiarvo on 5 prosenttia.

Olarinbaanan rakentamista ei tule kytkeä Puolarintien jatkeen ja tunnelin rakentamiseen. Tunneli voi jäädä toteutumatta tai sen toteutus saattaa siirtyä pitkän ajan päähän. Baanaverkon toteuttamisella on jo kiire, eikä sitä ole syytä lykätä enempää. Olarinbaana on syytä suunnitella ja toteuttaa riippumatta tunnelin toteutumisesta.

Yhteenveto

Asemakaavan jatkovalmistelussa:

 • Tarkastellaan yhtenä vaihtoehtona sitä, että katuyhteyttä Puolarintieltä Ylismäentielle ei toteuteta ja Kuunkatu katkaistaan autoliikenteen läpiajolta. Laaditaan tälle vaihtoehdolle yhdessä Olarinbaanan toteuttamisen kanssa hyöty-kustannuslaskelma, jossa huomioidaan muiden tekijöiden lisäksi lisääntyvän pyöräliikenteen ja vähentyvän autoliikenteen tuomat terveyshyödyt.
 • Olarinbaanan suunnittelua jatketaan pohjoisemman linjausvaihtoehdon pohjalta siten, että linjaus kulkee täyttömäkien välistä ja edelleen Ylismäentien ja Olarinniityn koulualueen välisen viheralueen halki edellä esitetyn kuvan mukaisesti.
 • Baanaverkon suunnittelussa lähtökohdaksi otetaan tavoitearvot:
  • Pyörätien leveys 4 metriä (oletuksena kaksisuuntainen pyörätie).
  • Pituuskaltevuus enintään 5 prosenttia.
 • Suunnitellaan Olarinbaanan ylittävä ulkoilua palveleva silta Olarinkadun pohjoispäästä pohjoiseen johtavalle reitille edellä esitetyn kuvan mukaisesti.
 • Loivennetaan Kuvastimentieltä itään johtavalla reitillä oleva jyrkkä mäki tavoitearvojen mukaiseksi edellä esitetyn kuvan mukaisesti.

Lisäksi:

 • Olarinbaana suunnitellaan ja toteutetaan riippumatta Puolarintien jatkeen ja tunnelin toteutumisesta, eli Olarinbaana ei jää odottamaan tunnelin rakentamista.

Tulevat tapahtumat

Ke 27.5. klo 17:00 – 19:00

Jatketaanko HePon lenkkitoimintaa?

HePo lenkkitoiminnan järjestämiseksi etsitään edelleen yhtä tai useampaa lenkkivastaavaa. Ns. HePon lenkit ovat pyörineet viime kausina ilman lenkkivastaavaa. Jotta HePon nimellä toimivaa lenkkitoimintaa voidaan jatkaa enää tämän pidempään, edellytyksenä on, että tarvittavat vapaaehtoiset lenkkivastaavat löytyvät. Valitettavasti, jos yhtä tai useampaa lenkkivastaavana toimivaa vapaaehtoista ei löydy, HePon lenkkitoiminta päättyy tänä keväänä.

Mitä lenkkivastaava tekee?

Lenkkivastaava koordinoi lenkinvetäjien toimintaa ja koulutusten järjestämistä sekä huolehtii, että HePon lenkkitoiminta antaa ystävällisen ja tervetulleeksi toivottavan kuvan HePon toiminnasta. Vastaava huolehtii, että lenkkiohjelmistossa on myös matalan kynnyksen yhteislenkkejä eli takuulenkkejä (vauhti max. 25 km /h), joiden osallistujille annetaan takuu mukana pitämisestä. Lenkkivastaava huolehtii, että jos vetäjättömiä ja itseohjautuvia lenkkejä järjestetään, vetäjättömyys ja itseohjautuvuus tiedotetaan osallistujille selkeästi.

Lenkkivastaavan ei itse tarvitse vetää lenkkejä tai osata kouluttaa, vaan riittää että hän koordinoi toimintaa. Lenkkitoiminnan vastuita voidaan jakaa useammalle henkilölle, joista voidaan muodostaa lenkkitiimi. Tiimilläkin tulee kuitenkin olla yksi vastuuhenkilö samaan tapaan kuin yhdistyksellä on hallitus ja hallituksella puheenjohtaja.

Lenkkitoiminnasta saa lisätietoja HePon toiminnanjohtajalta:
henni.ahvenlampi@hepo.fi.

Jos olet kiinnostunut toimimaan lenkkivastaavana mahdollistaen HePon lenkkitoiminnan jatkumisen osallistu ke 27.5. Klo 17-19 järjestettävään lenkkikokoukseen, jossa HePon lenkkitoiminnan jatkumisesta tai päättymisestä päätetään.

Paikka: Polkimolle osoitteeseen Iso Roobertinkatu 3-5 A (sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri ”Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto”, 2. krs).

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/3003886539665353/

Kokouksen voi osallistua etäyhteydellä seuraavan linkin kautta: meet.google.com/jcx-mttp-avg


This event has a video call. Join: https://meet.google.com/jcx-mttp-avg +358 9 85691237 PIN: 163350965# View more phone numbers: https://tel.meet/jcx-mttp-avg?pin=8138692822164&hs=7

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Suomi
Ma 8.6. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22
Pe 12.6. klo 16:00 – 17:00

Pyöräilykaupunki Pasila -paneelikeskustelu

Ympäristöjärjestä Dodo ry ja Helsingin polkupyöräilijät ry. järjestävät Helsinki-päivänä 12.6. klo 16-17 Pasilaa ja pyöräilyä käsittelevän paneelikeskustelun.

Pasilasta halutaan tehdä Suomen saavutettavin paikka, mutta vielä on paljon tehtävää. Miten sujuva ja turvallinen pyöräily mahdollistetaan? 

Paneelikeskustelussa mukana:

 • Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, Oskari Kaupinmäki, pyöräilykoordinaattori
 • Dodo ry, Petri Kangassalo, kaupunkisuunnitteluryhmä
 • Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry, Tapio Keihänen, hallituksen jäsen
 • Pasila-liike, Jenni Ekholm
 • (Viides panelisti varmistuu pian.)

Paneelin puheenjohtajana toimii Helsingin polkupyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi ja yleisökysymyksien välittäjänä Malm Nordlund Dodosta. 

Tapahtuma on osa Helsinki-päivää, jonka kaikki tapahtumat ovat tänä vuonna verkossa. 

Tapahtumaan osallistutaan etäyhteydellä ja osallistumislinkki päivitetään ennen tapahtumaa tälle sivulle: https://hepo.fi/2020/05/12/pyorailykaupunki-pasila-etatapahtuma-12-6/

Yleisökysymyksiä voi lähettää ennen tapahtumaa seuraavan linkin kautta: https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/573609153281128/

Su 14.6. klo 10:30 – 16:00

Pyöräretki ja retkien suunnittelukokous

Oletko jo kokeillut Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry:n leppoisia pyöräretkiä? Haluaisitko toimia retkenvetäjänä ja järjestää retken suosikkikohteeseesi?

Tervetuloa suunnittelemaan HePon retkikauden 2020 pyöräretkiä Maunulan ulkoilumajalle sunnuntaina 14.6. klo 14 (Metsäläntie 9, Helsinki). HePo tarjoaa kokoukseen osallistuville pullakahvit. Ennen kokousta poljemme retken Tapiolaan, jonne lähtö Maunulan majalta klo 10:30.

Tapahtuma Facebookissa: 
https://www.facebook.com/events/253027409144125/  

HePon ohjattuja pyöräretkiä järjestetään koko kesän lauantaisin ja sunnuntaisin Maunulan majalta keskuspuistosta. HePon retkille on ominaista mielenkiintoiset retkikohteet, rento pyöräilyvauhti sekä kahvittelu pyöräilyhenkisessä seurassa.

Suunnittelutapaamiseen ovat tervetulleita kaikki retkitoiminnan pyörittämisestä kiinnostuneet hepolaiset, niin uudet kuin vanhatkin tekijät. Tapaamisessa suunnitellaan tulevan kesäkauden retkiohjelmaa ja päätetään kauden päättäjäispäivä.

Retkien lisäksi tapaamisessa käydään läpi hyvältä retkenvetäjältä toivottuja taitoja, joiden avulla retkistä tulee entistä parempia, ja uusienkin on helpompi liittyä mukaan.

Jos et pääse paikalle kokoukseen, mutta haluat toimia retkenvetäjänä, ota yhteyttä retkivastaava Matti Takalaan (matti.takala@hepo.fi, puh. 041-7558691). Retkiä koskevia kysymyksiä, ideoita ja ehdotuksia voi esittää retkivastaavan lisäksi apulaisretkivastaava Satu Leppäselle (satu.leppanen@hepo.fi, puh. 040-5382873).

Lisätietoa HePon retkitoiminnasta löytyy HePon verkkosivuilta. Kun kesäkauden 2020 retkiohjelmasta on päätetty, tieto päivitetään alle linkatulle sivulle kohtaan HePon retkikalenteri: https://hepo.fi/toiminta/retket/

Maunulan Ulkoilumaja, Metsäläntie 9, 00620 Helsinki, Suomi
Kalenteri