1.12.2020
Kannanotot

Kommentti Zaidankadun katusuunnitelman luonnoksesta

Paciuksenkadun ja Zaidankadun väliin on suunnitteilla uusi sairaalarakennus, Tammisairaala. Sairaalan rakentaminen edellyttää Zaidankadulle tehtäviä muutoksia, joita kaupunki parhaillaan suunnittelee. Tammisairaalan ja Meilahden liikuntapuiston lisäksi Zaidankatu palvelee osana pyöräliikenteen baanaverkkoa.

Nopeusvarmistettu suojatie baanalla

Zaidankadun ja Paciuksenkadun väliin sijoittuvan uudisrakennuksen kohdalla pyöräliikenteen baanan yli on merkitty kaksi suojatietä, joista toinen korotuksella nopeusvarmistettuna. Ymmärrämme ratkaisun taustalla vaikuttavat tekijät ja haluamme tuoda esille seuraavat huomiot tarkasteltaviksi jatkosuunnittelussa.

 • Polkupyörän kuljettaja on ollut vastapuolena Helsingissä vuosina 2008–2017 tapahtuneissa henkilövahinkoon johtaneissa jalankulkuonnettomuuksissa vain 6 prosentissa (lähde: Jalankulkijoiden kadunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteet, Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:8). Pyöräliikenteen väylän ylittäminen on lähtökohtaisesti erittäin turvallista sekä suojatietä pitkin että suojatiettömällä osuudella ilman erityisiä turvallisuutta lisääviä ratkaisuita.
 • Suunnitteluperiaatteiden mukaan suojatien nopeusvarmistus rakentamalla suojatie korotettuna tarkoittaa, että ”Ajoneuvon nopeus varmistetaan rakenteellisesti korkeintaan 30 km/h:n tasoon.” Lisäksi kadunylitysjärjestelyn turvallisuus on hyvä silloin, kun ”suurin osa ajoneuvojen kuljettajista ajaa alle 30 km/h -nopeutta ylityskohdalla” (lähde: Jalankulkijoiden kadunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteet, Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:8). Polkupyöränkuljettajiin tämä pätee yleisesti ilman nopeusvarmistustakin.
 • Kaupunkiympäristössä ja väylän pituuskaltevuuden ollessa lähellä nollaa pyöräliikenteen nopeudet ovat tyypillisesti hieman yli tai alle 20 km/h. Zaidankadulla pyöräliikenteen keskinopeudet ovat 20-25 km/h, mutta tämä koskee suppeaa ja keskimääräistä nopeammin liikkuvaa käyttäjäryhmää, ja käytännössä keskinopeudet ovat oletettavasti tätä selkeästi alhaisempia (lähde: Pyöräilyn reitit ja sujuvuus, Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:16).
 • Suunnitteluperiaatteiden mukaan suojatie on tarpeen, jos autoliikenteen määrä on yli 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa ylitettävällä kadulla (lähde: Jalankulkijoiden kadunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteet, Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:8). Autoliikenteen ja pyöräliikenteen aiheuttamat estevaikutukset eivät kuitenkaan ole keskenään vertailukelpoisia, vaan pyöräliikennettä on oltava huomattavasti autoliikennettä enemmän ennen kuin estevaikutus olisi sama. Ennusteen mukaan Zaidankadun pyöräliikenteen määrä Merikannontie – Mississipinraitti -baanaosuuden valmistumisen jälkeen pyöräliikenteen tavoiteverkossa olisi n. 2400 pyöräilijää vuorokaudessa syksyn arkivuorokautena ja n. 4800 pyöräilijää vuorokaudessa kesäkauden huippuvuorokautena (lähde: Baana hankekortit 2014).
 • Pimeään aikaan suojatieturvallisuuteen vaikuttaa merkittävästi valaistus. Zaidankadun katusuunnitelmaluonnoksessa ei ole esitetty yhtään valaisinta nopeusvarmistetun suojatien yhteyteen.
 • Zaidankadun katusuunnitelmaluonnoksessa esitetyt ratkaisut oletettavasti mahdollistavat saattoliikenteen sekä Zaidankadun että Paciuksenkadun puolelta siten, että yksinliikkuvat henkilöt voidaan saattaa oven eteen ilman tarvetta ylittää liikenneväyliä yksin.

Edellä esitetyt seikat huomioiden esitämme seuraavaa.

 • Baanan ylittävien suojateiden turvallisuutta ja havaittavuutta lisätään
  • parantamalla valaistusta,
  • asentamalla suojateiden yhteyteen Välkky-havainnevalo tai vastaava ratkaisu (joka voidaan valita siten, että se auttaa samalla heikkonäköisiä paikallistamaan turvallisen ylityskohdan),
  • varmistamalla että pyörätien ja jalkakäytävän väliin suunniteltu kaide ei oleellisesti heikennä näkyvyyttä suojatietä lähestyvän jalankulkuliikenteen suuntaan erityisesti matalat tienkäyttäjät, kuten pyörätuolilla liikkuvat huomioiden sekä
  • asentamalla molemmille pyöräliikenteen lähestymissuunnille varoitusmerkit ”A15 Suojatien ennakkovaroitus” varustettuna tekstillisellä lisäkilvellä ”Liikuntaesteisiä”, ”Sairaala” tms.
 • Nopeusvarmistus baanan ylittävälle suojatielle siirretään toteutettavaksi myöhemmin, mikäli liikenneturvallisuustilanne ko. paikassa saatavissa oleva tutkimustieto huomioiden sitä tulevaisuudessa edellyttää.
 • Saattoliikenne suunnitellaan siten, että yksinliikkuvat liikuntarajoitteiset henkilöt voidaan saattaa sisäänkäynnille ilman, että heillä on tarvetta ylittää liikenneväyliä yksin.

Baanan leveys ja linjaus Zaidankadulla ja pyöräliikenteen tilantarpeen huomioiminen kaavoitusprosessissa

Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaan baanan tavoiteleveys on 4 metriä. Zaidankadun katusuunnitelmaluonnoksessa baanan leveys on kuitenkin 3,5 metriä ja kapeimmillaan 2,75 metriä. Baana olisi kuitenkin mahdollista leventää 3,5-4 metriä leveäksi erotuskaistoja hyödyntämällä ja ajorataa kaventamalla.

Koska Zaidankadun ja Paciuksenkadun välissä on runsaasti tyhjää tilaa, viittaavat edellä mainitun kaltaiset ongelmat mitoituksissa vahvasti siihen, että pyöräliikenteen tilantarvetta ei ole asemakaavoitusvaiheessa osattu ottaa huomioon, vaan katujen väliin suunniteltu uudisrakennus on sijoitettu asemakaavassa väärin. Vastaavien ongelmien välttämiseksi tulee asemakaavaprosesseissa jatkossa huomioida pyöräliikenteen tilantarve.

Zaidankadun suuntaisesti kulkevassa baanassa on kohta, jossa baanan linjaus tekee jyrkähkön sivuttaissiirtymän ja vastakkaisista suunnista lähestyvät pyöräilijät ohjataan törmäyskurssille (ylläoleva kuva). Vaikka sivuttaissiirtymää ei kokonaan voitaisi poistaa, on mutkan loiventaminen mahdollista ylläolevan kuvan mukaisesti.

Zaidankadusta pyöräkatu

Kaikki edellämainitut ongelmat suojateiden turvallisuuteen sekä baanan mitoitukseen ja linjaukseen liittyen voitaisiin ratkaista muuttamalla Zaidankatu pyöräkaduksi. Tämä parantaisi samalla rakennuksen käyttäjien turvallisuutta, kun moottoriajoneuvoilla hoidettavan saattoliikenteen ei tarvitsisi käyttää ovien edustan jalankulkualuetta ja näin vaarantaa jalankulkijoiden turvallisuutta.

Pyöräliikenteen huomioiminen työnaikaisissa järjestelyissä

Zaidankadun ja Paciuksenkadun väliin suunnitellun rakennuksen työnaikaisissa liikennejärjestelyissä pyöräliikenne tulee huomioida siten, että liikennettä ei katkaista baanalla eikä Paciuksenkadulla. Työmaan tarvitsema tila tulee varata esimerkiksi Paciuksenkadun ajoradalta tai Zaidankadun LP-alueelta.

Päivitys 30.12.2020

Päivitys 7.4.2021

Zaidankadun katusuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 24.3.-6.4.2021.