28.10.2021
Kannanotot

Muistutus Hakaniemensillan katusuunnitelmasta

Kommentoimme Hakaniemensillan katusuunnitelmien luonnoksia 31.8.2021, ja nostimme tuolloin esiin merkittävän pyöräliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta heikentävän kohdan: Hakaniemensillan alikulku Signe Branderin terassilla. Ratkaisuksi esitimme, että baana linjataan Hakaniemensillan ajoradan tasoon koko sillan pituudelta. Tällöin baana ylittää Hakaniemensillan ajoradan liikennevaloissa Hakaniemensillan ja Hakaniemenrannan risteyksessä.

Luonnosvaiheen jälkeen suunnitelmiin on tehty joitain pieniä muutoksia, ja kiitämme näistä muutoksista. Tehdyt muutokset eivät kuitenkaan ratkaise kaikkia kommentointivaiheessa esittämiämme turvallisuus- ja sujuvuuspuutteita:

  • Jyrkät käännökset.
  • Epäselviin väistämisvelvollisuuksiin liittyvät ongelmat baanan ja muiden pyöräteiden risteyksissä (vain osa näistä ongelmista on korjattu luonnosvaiheen jälkeen tehdyissä muutoksissa).
  • Risteäminen vilkkaan jalankulkureitin kanssa.
  • Pitkät alamäet, joiden alapäässä kaikki em. ongelmat ovat.
  • Ajorataan verrattuna suurempi korkeusero, eli laskeutuminen alikulun suulle ja nouseminen sieltä ylös.

Suunnitelmaan tehdyt muutokset eivät myöskään korvaa luonnosvaiheessa esittämäämme vaihtoehtojen tarkastelua, joka olisi joka tapauksessa ollut syytä tehdä jo suunnittelun alussa.

Vaihtoehtotarkastelun tekemistä puoltaa asemakaava 12575 Hakaniemenranta, joka määrää: ”Signe Branderin terassi tulee käsitellä Hakaniemen sillan alapuolelta muuta rantaraittia poikkeavalla tavalla kävelyn ja pyöräilyn risteämiskohdassa maisema-arkkitehtuurin, valaistuksen ja/tai ympäristötaiteen keinoin eri liikkumismuotojen yhteiskäyttöiseksi alueeksi.

Baanat ovat pyöräliikenteen väylähierarkian huipulla, eli ne ovat pyöräliikenteelle priorisoituja ja kaikkein laadukkaimpia väyliä. Joissain tapauksissa ne voivat olla yhteiskäyttöisiä muun ajoneuvoliikenteen kanssa (esim. pyöräkadut), mutteivät jalankulun kanssa. Näin ollen kaavamääräys tukee baanan linjaamista alikulun yli, jotta kaavamääräys on mahdollista toteuttaa.

Hakaniemensillan katusuunnitelmien luonnosvaiheen vuorovaikutusmuistiossa väitetään, että baanan linjaaminen ajoradan tasoon ei ole mahdollista, koska sillan arkkitehtuuria pitäisi muuttaa. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan laadukas suunnittelu on koko suunnitteluprosessin ajan ollut täysin mahdollista. Lisäksi sillan arkkitehtuuri ei oleellisesti muuttuisi, jos jalkakäytävä kulkisi suunnitelman mukaisella tasolla ja ainoastaan baana nostettaisiin ajoradan tasolle.

Hakaniemensilta rakennetaan seuraavaksi sadaksi vuodeksi, joten sen suunnittelun on oltava laadukasta ja eri vaihtoehdot on selvitettävä. Suunnitteluun kuluva aika on äärimmäisen lyhyt verrattuna sillan koko elinkaareen, joten sillan rakentamisaikataulun muuttuminen ei ole riittävä peruste puutteelliselle suunnittelulle.

Tämän mukaisesti toistamme esityksemme, että Hakaniemensillasta laaditaan vaihtoehtotarkastelu, jossa ensisijaisena vaihtoehtona selvitetään baanan linjaamista ajoradan tasoon Signe Branderin terassin ylitse.

Vaihtoehtotarkastelun toissijaisena vaihtoehtona tulee tarkastella vaihtoehtoa, jossa baana laskeutuu suunnitelmaehdotuksen mukaisesti alikulun suulle, mutta ei käänny alikulkuun, vaan jatkaa siitä suoraan suunnitelman mukaista pyörätien linjausta noudatellen Hakaniemenrannan ja Hakaniemensillan risteykseen, josta baana kääntyy Hakaniemensillan yli liikennevaloista. Tällöin alikulkuun kääntyvät mutkat ja pyöräteiden väliset risteykset alikulun molemmilla suuaukoilla jäävät pois.

Tämä linjaus lisää myös pyöräilyn sujuvuutta sillä, ettei Merihaan suunnasta baanaa pyöräilevien tarvitse lähteä polkemaan pitkää ylämäkeä sillalle käytännössä lähes pysähdyksistä sillan alta tullessaan, vaan pyöräilijät voivat hyödyntää Hakaniemenrannan risteyksestä laskevan mäen tarjoamaa alkuvauhtia, mikäli alikulun kohdalla ei ole jalankulkijoita ylittämässä baanaa.

Tämä vaihtoehto edellyttää suunnitelmassa olevan Hakaniemenrannan ja alikulun välisen pyörätieosuuden leventämistä vastaamaan baanamitoitusta. Alueelle suunniteltuja puita ja muita viheraiheita siirtämällä saadaan tilaa leventämiselle. Samalla pitää huolehtia siitä, että sillan huoltotyöt voidaan tehdä muualta kuin pyörätieltä käsin; haalausaukon tuntumaan pitää siis jättää tilaa huoltoajoneuvolle.

Kaikissa vaihtoehdoissa – sekä esittämissämme että suunnitelman mukaisessa – tulee huomioida ajoradan talvikunnossapidon aiheuttamat vaarat ja haitat pyöräliikenteelle. Erityisesti niissä vaihtoehdoissa, joissa baana laskeutuu alikulun suulle, baana kulkee suurimmaksi osaksi selvästi moottoriajoneuvoliikennettä alempana. Tämä aiheuttaa merkittävän ongelman talvikunnossapidolle: Suunnitelman mukainen lasinen matalahko aita ajoradan vieressä ei ole riittävä suoja ajoratoja aurattaessa. On oletettavissa lumen ja jään lentävän aurasta aidan yli pyörätielle, jossa se putoaa pyöräilijöiden päälle usean metrin korkeudelta, aiheuttaen merkittävän vaaran, jolta pyöräilijä ei pysty itse mitenkään suojautumaan. Pahimmassa tapauksessa aurasta lentävät jäänpalat rikkovat lasiaidan, jolloin pyöräilijät saavat lumen ja jään lisäksi myös lasinsirpaleet päälleen. Kaikissa vaihtoehdoissa tulee ehdottomasti varautua lumitilaan ajoradalla ja estää lumen ja jään päätyminen pyörätielle aurauksen yhteydessä.

Molemmissa vaihtoehtotarkastelun vaihtoehdoissa tulee Hakaniemensillan ja Hakaniemenrannan risteyksessä huolehtia siitä, että liikennevalojen rytmitys tukee pyöräliikenteen priorisointia; kyseessä on baana, jolla tulee olemaan merkittävä määrä pyöräliikennettä. Hakaniemenrannasta oikealle Hakaniemensillalle kääntyvälle ajoradalle tulee olla oma liikennevalovaiheensa, ettei kääntyvät moottoriajoneuvot aiheuta baanaa pyöräileville vaaratilanteita.

Siltasaarenrannan risteys

Myös sillan eteläpäässä Siltasaarenrannan risteyksessä kääntyville autoilijoille pitää ehdottomasti olla oma vaiheensa liikennevaloissa. Pyörätien linjaus kaukana ajoradasta on vaarallinen, koska autoilija ei pysty helposti havaitsemaan suoraan ajavia pyöräilijöitä; umpikylkisistä pakettiautoista sekä kuorma-autoista saattaa olla täysin mahdotonta havaita pyöräilijää tällaisella geometrialla rakennetussa risteyksessä. Vastaavassa paikassa Herttoniemessä pyöräilijä kuoli vuosi sitten kääntyvän kuorma-auton alle.

Autoilija todennäköisesti keskittyy lähes ainoastaan jyrkkään, lähes 180° mutkaan alamäessä, jolloin pyöräilijät jäävät helposti havaitsematta. Leonkadun ja Kulosaaren sillan risteyksessä on vastaava, yhtä jyrkkä käännös autoilijoille ja kyseisessä risteyksessä sattuu vaaratilanteita pyöräilijöille päivittäin. Kyseistä risteystä ollaan tiettävästi tämän takia suunnittelemassa uudelleen turvallisemmaksi. Vastaavanlaista vaaranpaikkaa ei tule toteuttaa Siltasaarenrantaan.

Päivitys

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi katusuunnitelmat 21.12.2021.