29.10.2021
Kannanotot

Lausunto Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 -luonnoksesta

Kiitämme mahdollisuudesta lausua pysäköintipoliittiseen työhön. Pyöräpysäköinti on keskeinen osa pysäköintiä ja onkin tärkeää, että pysäköintiä suunnitellaan ei pelkästään autoliikenteen vaan myös kestävien kulkumuotojen kannalta.

Toimenpiteessä 1-Kohti pysäköinnin reaaliaikaista tietoa, toivomme toimenpiteeseen lisättävän pyöräpysäköinnin, jotta pysäköintiä kehitetään kokonaisvaltaisesti. Tällä hetkellä kappale käsittelee vain autopysäköintiä. Reaaliaikaiset tiedot tarvitaan myös pyöräpysäköinnistä, jotta myös pyöräliikenne pysyy mukana toimenpiteessä 2- Pysäköinti osaksi liikkumista palveluna. Mikäli tietoja on vain autoliikenteestä, liikkumispalvelut kehittyvät autoilun ehdoilla, eikä pyöräliikenteelle pystytä kehittämään palveluita osana reittiopasta tai suunnitella omia applikaatioita ja muita palveluita vastaavasti kuin autoliikenteelle. Pyöräpysäköintilaitoksien valmistuessa mm. Helsingin päärautatieasemalle voidaan myös pyöräpysäköinnin reaaliaikaisia tietoja hyödyntää liikenteen ohjauksessa kuten autojen pysäköintihalleissa tai Hollannin pyöräpysäköintihalleissa (kuva alla).

Pyöräpysäköinnin toimenpiteet on mainittu erikseen työssä sivulla 40, mutta harmillisesti toimenpiteitä ei ole integroitu osaksi ohjelmaa. Tästä voi seurata se, että pysäköintiä kehitetään jatkossa siiloittain eikä esim. toimenpiteet 1 ja 2 edisty kokonaisvaltaisesti älyliikenteenä. Tämän takia pyydämme lisäämään pyöräpysäköinnin erityisesti osaksi toimenpidettä 1.

Ohjelman pysäköintipoliittiset tavoitteet kohtaan 2 pyydämme lisäämään seurantamenetelmäksi palautteen keräämisen pyörällä liikkuvilta sekä mittariksi pyörällä liikkuvien tyytyväisyyden toimenpiteisiin. Kehittyneen pysäköintipolitiikan tulee vähentää liikenneturvallisuutta heikentäviä konflikteja pyöräliikenteen ja autoliikenteen välillä ja tämän kehityksen seuraamiseksi pitää kerätä tätä koskevaa palautetta. Pyörällä liikkuvien tyytyväisyys toimenpiteistä tulee lisätä ohjelman mittariksi.

Ohjelman toimenpiteen 6 Katutyömaiden pysäköinnin kehittäminen tulee käsittää muun pysäköinnin lisäksi työmaan työntekijöiden ja työkoneiden pysäköinti. Pyöräteillä tapahtuva työmaapysäköinti aiheuttaa nykyisin merkittävää haittaa ja vaaraa jalankululle ja pyöräliikenteelle. Toimenpiteen perusteluissa on listattu pysäköinnin lisäämisellä sovellukseen saavutettavia etuja, ja listaan tulee lisätä kohta: työmaiden aikaisen pysäköinnin haitta pyöräliikenteen väylillä vähenee.

Ohjelman toimenpiteessä 15 on nostettu esille sähköautojen pysäköinti. Toivomme kaupungin kehittävän tasa-arvoisesti myös sähköpyörien käytön yleistymistä. Tämä vaatii myös sähköpyöräpysäköinnin infraa, joka tulee huomioida toimenpiteessä. Helsingin kaupungin tulee laatia myös oma sähköpyöräpaikkojen rakentamisvelvoite.

Toimenpiteessä 15 ehdotetaan myös, että asuintonttien laskentaohjeen päivitystyössä harkitaan laskea pyöräpysäköintipaikkojen määrää. Jo nykyisellään pyöräpysäköintipaikkojen määrä on liian matala, eikä pyöräpysäköinnin laadun parantamisen yhteydessä voida missään tapauksessa vähentää pyöräpysäköintipaikkojen kokonaismäärää. Selvityksen tulee tuottaa ratkaisut, jotka lisäävät sekä pyöräpysäköinnin laatua ja käytettävyyttä että vastaavat pyöräpysäköinnin kasvavaan kysyntään eli pyöräpysäköintipaikkojen määrän kasvattamiseen.

Kannatamme erityisesti teeman 7: Jakeluliikenteen lastaus- ja purkupaikat toimenpiteiden toteuttamista, sillä lastaus- ja purku pyöräväylillä aiheuttaa tällä hetkellä merkittävää haittaa ja vaaraa pyöräliikenteelle. Mikäli lastaus- ja purku saadaan toimimaan paremmin tästä on hyötyä niin pyöräilylle kuin jalankulullekin. Teeman 7 toimenpide 23 tulee kytkeä Pyörätielle pysäköinnin sanktioinnin toteuttamissuunnitelmaan. Ohjelman tavoitteeksi tulee asettaa citylogistiikan suojattomille tienkäyttäjille aiheuttaman liikenneturvallisuushaitan merkittävä pieneneminen. Ehdotamme mittariksi lisättäväksi pyörällä liikkuvien tyytyväisyyttä toimenpiteisiin.

Näiden lisäksi toivomme hinnoitteluun selkeää vastuuta pysäköinnin aiheuttamasta haitasta, kuten Helsingin aikaisemmassa pysäköintipoliittisessa työssä 2013 on rohkeasti ehdotettu (9 Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuutta tulee parantaa). Esimerkiksi pysäköitäessä ratikkakiskolle tai pyöräkaistalle, olisi sakko isompi kuin pienimmän haitan virheellisestä pysäköinnistä. Tämän keinon avulla voitaisiin sakottaa enemmän pyöräväylille pysäköinnistä.

Nostamme myös esille Helsingin kaupungin pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmasta ja toteutusohjelmasta 2021-2025 sivut 50-52. Näillä on mainittu tarkennetut toimenpiteet pyöräpysäköintiin. Mukana on myös toimenpiteet, jotka on jäänyt toteuttamatta kaupungin edellisestä pyöräilyn edistämisohjelmasta (2014), mutta ovat edelleen ajankohtaisia. Näiden asioiden olisi syytä näkyä yhä edelleen myös kaupungin pysäköintipolitiikassa:

  • Pysäköintilaitosten hyödyntäminen pyöräpysäköintiin
  • Kausihuiput ja tapahtumat (pyöräpysäköinnin kapasiteetin lisääminen)