Säännöt

Rekisteröity 20.5.2021

Säännöt PDF-dokumenttina

Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Helsingin seudun pyöräilijät ry, ruotsiksi Helsingforsregionens cyklister rf ja englanniksi Helsinki Region Cyclists. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää lyhennettä Hepo.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen kieli on suomi.

Toiminta-ajatus

Yhdistys edistää polkupyöräilyä sekä toimii polkupyöräilijöiden edunvalvojana Helsingin seudulla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa etujärjestö-, viestintä- ja julkaisutoimintaa, järjestää tapahtumia ja koulutuksia sekä osallistua paikalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä hankkia varoja järjestämällä yleisö- ja jäsentilaisuuksia, myyjäisiä, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittamalla kustannus-, julkaisu- ja monistustoimintaa sekä välittämällä pyöräilyyn liittyviä julkaisuja, välineitä ja asusteita.

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja toimii sen hyväksi sekä suorittaa vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa vuosittain syyskokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmä hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua siitä, kun hän on saanut tiedon erottamisesta.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhden (1) vuoden ajalta.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset.

Kevätkokous on pidettävä vuosittain helmi-huhtikuussa, ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokous on pidettävä vuosittain loka-joulukuussa ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus
 • päätetään luottamushenkilöiden palkkiot
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 6§ mukaisesti erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle
 • valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Yhdistyksen kokousten kokouskutsut on toimitettava jäsenille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla internetissä, tai lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle sähköpostitse tai postitse.

Hallitus

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluvat yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, neljästä kuuteen (4-6) yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valittua muuta varsinaista jäsentä ja korkeintaan kaksi (2) yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä (ensimmäinen varajäsen ja toinen varajäsen). Varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ilman äänivaltaa. Varajäsenestä tulee äänivaltainen varajäsen, jos varsinainen jäsen on estynyt tai eroaa kesken kauden.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan enintään vuodeksi kerrallaan ja päättää muusta keskinäisestä työnjaostaan sekä päättää yhdistyksen työntekijöiden ja muiden toimihenkilöiden valinnasta, vastuista ja valtuuksista.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Yhdistyksen hallitus on kokouksissaan päätösvaltainen, jos kaikille hallituksen jäsenille on tiedotettu kokouksesta ja jos läsnä on vähintään puolet hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai henkilö, jolle hallitus on myöntänyt yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden, kukin erikseen.

Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi sekä tilintarkastajan/toiminnantarkastajan toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on kevät- tai syyskokous. Päätös tulee voimaan, jos kummassakin kokouksessa sääntöjen muutosta tai yhdistyksen purkamista on kannattanut vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesityksestä on mainittava kokouskutsussa. Jos yhdistys päätetään purkaa tai se lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan. Yhdistyksen purkautuessa varojen käyttötavasta päätetään jälkimmäisessä purkamisesitystä käsittelevässä kokouksessa.

Tulevat tapahtumat

Ke 28.2. klo 17:00 – 19:00

Vaikuttamisryhmän kokous

Tervetuloa Hepon vaikuttamisryhmän kokoukseen Polkimolle ke 28.2. klo 17-19. Kokouksessa keskustellaan ajankohtaisista pyöräliikenteeseen liittyvistä aiheista. Esityslistan luonnos: https://docs.google.com/document/d/1XZ9ERGno-Ni8JLj6TA6xv8HWJz5kEVxYJ-4fHyQDvng/edit Hepon vaikuttamisryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen vaikuttamistoimintaa yhdistyksen kokouksien vetämien suuntaviivojen mukaisesti. Vaikuttamisryhmä laatii kannanottoja, kommentteja, mielipidekirjoituksia ja blogeja yhdistyksen puolesta. Lisäksi vaikuttamisryhmä tapaa virkamiehiä ja poliitikkoja, toteuttaa kampanjoita ja tarvittaessa mielenosoituksiakin. Työ tehdään pääasiassa vapaaehtoispohjalta. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan Hepon vaikuttamisryhmään. Paikka: Iso Roobertinkatu 3-5 Sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri "Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto" 2. Krs. Tapaamiseen voi osallistua etäyhteydellä tämän linkin kautta: meet.google.com/qid-izti-uxc Tapahtuma Facebookissa: https://fb.me/e/6uR6NHYzU

Ma 11.3. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Ma 8.4. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Ma 13.5. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
Kalenteri