7.1.2020
Kannanotot

Mielipide Kalevalantien asemakaavan valmisteluaineistosta

Espoon kaupunki on käynnistänyt Tapiolassa sijaitsevan Kalevalantien kaavamuutoksen, jonka tavoitteena on kadun ajoneuvoliikenteen toimivuuden parantaminen. Tämä sisältää mm. riittävät tilavaraukset pyöräliikenteen laatureitille eli baanalle sekä jalankululle ja joukkoliikenteelle.

Kalevalantien kehittäminen on pyöräliikenteen kannalta tervetullut parannus. Baanaverkon rakentaminen on tärkeä osa pyöräliikenteen olosuhteiden kehittämistä ja verkon toteuttamista tulisi nopeuttaa nykyisestä.

Jotta parannuksista saadaan paras hyöty, tulee laatutasoon kiinnittää erityistä huomiota. Kalevalantien asemakaavassa tuleekin varata riittävästi tilaa laadukkaille pyöräliikenteen järjestelyille. Tämä tarkoittaa väylän leveyden ohella mm. odotus- ja ryhmitystiloja risteysalueilla, kulkumuotojen erotteluun varattua tilaa, pyöräpysäköintiin ja kaupunkipyöräasemille varattua tilaa sekä pysäkkijärjestelyille varattua tilaa.

Kalevalantien asemakaavan valmisteluaineistossa esitetyissä suunnitelmissa pyöräliikenteen järjestelyt perustuvat kaksisuuntaisiin järjestelyihin. Kalevalantie sijoittuu puistomaiseen ympäristöön, missä tilaa kaksisuuntaisille järjestelyille on pääosin riittävästi. Tällaisessa ympäristössä on mahdollista, että kaksisuuntaiset järjestelyt ovat perusteltuja, mikäli ne pystytään toteuttamaan laadukkaasti. Asian selvittämiseksi tulee kaavan valmistelun aikana laatia vaihtoehtotarkastelu, jossa tutkitaan yksisuuntaisten pyöräliikenteen järjestelyiden tilantarve ja kytkeytyminen ympäröivään verkkoon.

Yksisuuntainen järjestely on tilatehokkaampi ratkaisu, mikä auttaa etenkin risteysjärjestelyissä. Suunnittelualueella on lisäksi useita liikennevalo-ohjaamattomia liittymiä, joissa yksisuuntainen järjestely on selkeästi kaksisuuntaista turvallisempi: sivukadulta tuleva oikealle kääntyvä autonkuljettaja katsoo vain vasemmalle, eikä tällöin huomioi kaksisuuntaista pyörätietä pitkin oikealta tulevaa pyöräliikennettä. Yksisuuntainen järjestely eliminoi tämän riskin.

Vaihtoehtoja VE1 ja VE2 koskevia huomioita

Suunnittelualueella on nykyisin useita ongelmapaikkoja ja turvallisuutta heikentäviä kohtia. Pidämmekin tärkeänä, että olosuhteita Kalevalantiellä parannetaan.

Kalevalantien länsipäässä Koivu-Mankkaan tien ja Tuohivirsun välisellä osuudella pyörätieltä puuttuu valaistus. Valaistus on ainoastaan kadun vastakkaisella puolella ja lisäksi ajoradan ja pyörätien välissä on maavalli, joka lehti- ja havupuuistutuksineen varjostaa pyörätietä. Pimeään aikaan täysin valaisematon pyörätie on vaarallinen varsinkin, kun pinnoitteessa on useita halkeamia. Lisäksi pyörätieltä puuttuu kuivatus, minkä vuoksi se on aina sateen jälkeen koko tien levyisen lätäkön valtaama. Pyörätien kuivatuksessa on vakavia puutteita myös Kalevalanportin ja Tietäjäntien välisellä osuudella.

Kalevalantien länsipäässä valaistus on pyörätiehen nähden kadun vastakkaisessa reunassa ja ajoradan ja pyörätien väliin jäävä maavalli lehti- ja havupuineen varjostaa pyörätietä. Pimeään aikaan pyörätie on täysin pilkkopimeä.

Suomalaiset pyöräliikenteen alikulut ovat lähes poikkeuksetta vaarallisia erittäin huonojen näkemien ja alikulun suulle johtavien jyrkkien pituuskaltevuuksien vuoksi. Vaikka Kalevalanportin alikulku onkin näkemiltään ja pituuskaltevuuksiltaan keskivertoa parempi, on silti oikea ratkaisu linjata baana kulkemaan alikulun yli samassa tasossa Kalevalantien ajoradan kanssa. Tällainen ratkaisu on aina parempi kuin pääreitin tarpeeton vieminen alikulun suulle. Samaa ratkaisua tulisi soveltaa myös Kalevalantien eteläpuolella kulkevan pyörätien toteutuksessa.

Kalevalanportin siltaratkaisun jatkosuunnittelussa tulee varata riittävästi tilaa Kalevalantien ali kulkevalle väylälle, jotta jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu olisi tulevaisuudessa mahdollista. Tilavarauksessa on myös huomioitava alikulkuun talvisin johtava hiihtolatu.

Kalevalantien eteläpuolella Pohjantiestä itään kulkevan heikkolaatuisen polun parantaminen kunnolliseksi pyörätieksi on tärkeä parannus. Tien tulee olla asfaltoitu, ja jalankulku ja pyöräliikenne tulee erotella. Erottelun tulee jatkua koko Kalevalantien pituudelta. Erottelun vaatima tila tulee huomioida kaavaratkaisussa. Yhdistettyjä jalkakäytäviä ja pyöräteitä ei tule enää suunnitella varsinkaan kaupunkiympäristöissä.

Risteysalueilla tulee pyörätien linjaus olla ainakin pääsuunnan pyörätiellä suora, kuten Pyöräliikenteen suunnitteluohjeessa (http://pyoraliikenne.fi/risteysalueiden-suunnittelu/) todetaan. Suunnitelmassa molempien vaihtoehtojen kohdalla osassa risteyksiä näin onkin, mutta osassa linjaus on vedetty poispäin ajoradasta risteyksessä. Tämä aiheuttaa helposti väärinkäsityksiä: Kääntyvä ja siten väistämisvelvollinen autoilija olettaa pyöräilijän kääntyvän, vaikka pyöräilijä onkin jatkamassa suoraan. Tämä tulee huomioida ja korjata kaikissa suunnittelualueen risteyksissä.

Puiden ja muiden istutusten sijoittelussa tulee huomioida liikenneturvallisuus esimerkiksi riittävien näkemien kannalta.

Kalevalantien ja Vemmelsäärentien risteyksessä havupuuryhmä heikentää näkyvyyttä idän suuntaan. Vaihtoehdossa VE2 on esitetty yhden puun poistamista, kun taas vaihtoehdossa VE1 koko puuryhmä on merkitty säilytettäväksi. Vaihtoehdossa VE1 tilanne näyttäisi hieman paranevan pyöräliikenteen ajolinjan siirtyessä aavistuksen kauemmas puista. Vaihtoehdossa VE2 sen sijaan tilanne heikkenee huomattavasti yhden puun poistamisesta huolimatta, kun pyörätien linjaus muuttuu niin, että pyöräliikenne tulee Vemmelsäärentietä lähestyvän autonkuljettajan kannalta kirjaimellisesti puun takaa. Molemmissa vaihtoehdoissa puita tulee poistaa esitettyä enemmän. Puiden alaoksia on vähintään karsittava.

Kalevalantien ja Vemmelsäärentien risteyksessä havupuuryhmä heikentää näkyvyyttä. Vaihtoehdossa VE1 (kuvassa alimpana) tilanne paranee hiukan pyöräliikenteen ajolinjan siirtyessä kauemmas puista. Vaihtoehdossa VE2 (kuvassa keskimmäisenä) yhden puun poistaminen ei riitä, sillä tilanne pahenee pyörätien linjauksen muuttuessa. Molemmissa vaihtoehdoissa puita tulee poistaa esitettyä enemmän.

Hankalissa paikoissa olevia tai istutettavaksi suunniteltuja puita on myös Kaskenkaatajantien ja Pohjantien risteyksessä (vaihtoehdossa VE1) ja Kalevalantien ja Mielikinviidan risteyksessä (molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2). Samoin Kalevalanportin alikulun suulle johtavien väylien risteyksessä puut on suunniteltu istutettavaksi pahimpaan mahdolliseen paikkaan. Näkemäesteitä ei saa käyttää hidasteina.

Pohjantien ja Louhentien länsireunalla kulkee nykyisin toisistaan erotellut pyörätie ja jalkakäytävä, joskin erottelun laatu onkin heikko. Suunnitelmavaihtoehdoissa nämä on merkitty yhdistetyiksi väyliksi. Laatutasoa ei tule heikentää, vaan erottelu tulee säilyttää ja sitä tulee parantaa. Mainittujen katujen itäreunoille on esitetty nykyistä tilannetta vastaten jalkakäytäviä tai yhdelle osuudelle yhdistettyä jalankulun ja pyöräliikenteen väylää (Louhentie vaihtoehdossa VE1). Jatkosuunnittelussa tulee laatia suunnitelmavaihtoehto, jossa katujen molemmin puolin kulkee erotellut jalkakäytävä ja pyörätie. Vaihtoehtotarkastelut tulee tehdä sekä yksi- että kaksisuuntaisille pyöräliikenteen järjestelyille.

Baanareitille osuvat sivukatujen ylitykset tulee toteuttaa korotettuina. Tämä koskee etenkin liikennevalo-ohjaamattomia Vemmelsäärentien ja Riippakoivuntien ylityksiä, mutta myös Tietäjäntien ylitystä, joka vertautuu Tiistiläntien korotettuna toteutettuun ylitykseen Suomenlahdentien risteyksessä. Lisäksi ylitysten toteuttamista korotettuina tulee selvittää Kaskenkaatajantien ylityksissä (sekä Kalevalantien että Pohjantien risteykset) ja Tuohimäen ylityksessä.

Kalevalantien ja Kaskenkaatajantien risteys on liikennevalo-ohjattu, mutta yksi liittymän haaroista, Pohjantorin P-alueelle johtava yksisuuntainen pihaanajo, on valo-ohjauksen ulkopuolella. Tällöin voi syntyä tilanne, jossa Kaskenkaatajantieltä suoraan Pohjantorin P-alueelle vihreän valon palaessa ajava autonkuljettaja ei osaa huomioida risteävää jalankulku- ja pyöräliikennettä. Tästä syystä onkin hyvä, että kyseinen tonttiliittymä on vaihtoehdossa VE2 suljettu kokonaan. Myös vaihtoehdossa VE1 liittymä tulee sulkea kokonaan, tai siten, että reitti palvelee korkeintaan pelastustienä. Muu moottoriajoneuvoliikenne tulee ohjata Vemmelsäärentien kautta.

Kalevalantien ja Louhentien risteyksessä, etenkin risteyksen luoteiskulmassa, tulee varata suunniteltua enemmän ryhmitys- ja odotustilaa etelään kulkevalle pyörä- ja jalankulkuliikenteelle. Baanan tukkeutumista liikennevaloissa odottavan liikenteen vuoksi ei voida sallia. Erityisen tärkeää tämä on vaihtoehdossa VE2, jotta liikennevaloissa Kalevalantien ylittämistä odottava liikenne ei joudu seisomaan ratikkakiskoilla.

Risteyksissä tulee varata riittävät odotus- ja ryhmitystilat siten, että kadun ylittämistä liikennevaloissa odottavat jalankulkijat ja pyörät eivät tuki muuta liikennettä, etenkään itä-länsisuuntaista baanan liikennettä. Mitoituksessa tulee huomioida mm. tavarapyörät ja peräkärryä vetävät ajoneuvot.

Vaihtoehdossa VE1 Kalevalantien pohjoispuolella kulkeva baana kapenee Urpun länsipuolella sijaitsevan linja-autopysäkin kohdalla ja Metsänpojanpolun kohdalla. Syytä kaventumiselle ei kuitenkaan näyttäisi olevan. Urpun linja-autopysäkin kohdalla ajorataa on mahdollista siirtää etelään, tai linja-autopysäkkiä länteen lähemmäs Koivu-Mankkaan tien risteystä. Metsänpojanpolun kohdalla puolestaan tulee tarkistaa keskisaarekkeen ja välikaistojen mitoitukset sekä ennen kaikkea ajokaistojen leveydet tukemaan nopeusrajoituksen noudattamista.

Pyöräpysäköinnille tulee varata tilaa keskeisten linja-autopysäkkien sekä kaikkien ratikkapysäkkien läheisyydessä. Tilaa tulee erikseen varata myös kaupunkipyöräasemille, joita ei tule sijoittaa pyörätielle siten, että liikenneturvallisuus vaarantuu.

Yhteenveto

Asemakaavan jatkovalmistelussa

 • huomioidaan tilavaraukset laadukkaille jalankulun ja pyöräliikenteen järjestelyille huomioiden ainakin väylien leveys, risteysalueiden odotus- ja ryhmitystilat, kulkumuotojen erottelu, pyöräpysäköinti, kaupunkipyöräasemat ja pysäkkijärjestelyt;
 • laaditaan vaihtoehtotarkastelu yksisuuntaisista pyöräliikenteen järjestelyistä Kalevalantielle, Pohjantielle, Louhentielle, Koivuviidantielle ja Tietäjäntielle sekä
 • suljetaan yksisuuntainen tonttiliittymä Pohjantorin pysäköintialueelle Kalevalantien ja Kaskenkaatajantien risteyksessä.

Katu- ja puistosuunnittelussa

 • huomioidaan jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu Kalevalantien, Pohjantien ja Louhentien molemmilla puolilla;
 • varmistetaan riittävät ja turvalliset odotus- ja ryhmitystilat risteyksissä, erityisesti Kalevalantien, Pohjantien ja Louhentien risteyksessä;
 • varmistetaan jalankulku- ja pyöräliikenteen väylien leveys tarkistamalla keskikorokkeiden, välikaistojen ja ajokaistojen mitoitus;
 • suunnitellaan Kalevalanportin alikulku siten, että kadunsuuntaiset pyörätiet kulkevat alikulun yli ajoradan tasossa molemmilla puolilla katua ja alikulkuun johtavat erilliset rampit, lisäksi alikulun leveydessä varataan tilaa jalankulun ja pyöräliikenteen erottelulle ja huomioidaan hiihtolatu;
 • parannetaan liikenneturvallisuutta toteuttamalla sivukatujen ylitykset korotettuina, tämä koskee erityisesti baanareitille osuvia ylityksiä Vemmelsäärentien, Riippakoivuntien ja Tietäjäntien risteyksissä;
 • linjataan ainakin pääsuunnan pyörätie suoraksi kaikissa risteyksissä;
 • sijoitetaan riittävä määrä pyöräpysäköintiä ja kaupunkipyöräasemat keskeisille sijainneille turvallisesti;
 • huomioidaan liikenneturvallisuus istutuksissa siten, että näkyvyys risteysalueilla on riittävä sekä
 • huolehditaan pyöräväylien valaistuksesta ja kuivatuksesta.

Tulevat tapahtumat

La 4.5. klo 10:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Pyöräilytapahtuma - Tour de Maunula

Maunula-talo rullaa tempauksensa Pääkaupunkiseudun pyöräviikkoon. Lauantain toimintapäivässä on paljon ohjelmaa Avoimesta Foorumista arkkitehtuuriin. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/21B05FFjC

klo 10–12 Avoin Foorumi, Metsäpurosali

Aamulla pidämme Metsäpurosalissa Avoimen Foorumin. Keskustelemme Maunula-talon arvoista, haasteista ja mahdollisuuksista yhdessä Maunula-talon neuvottelukunnan asukasedustajien ja talon työntekijöiden sekä teidän asukkaiden kanssa kahvin ja purtavan merkeissä.

Klo 12–14.30 Pyöränhuoltopaja Bike Kitchen

Tule laittamaan polkupyöräsi kesäkuntoon Maunula-talon aukiolla. Satumaan Dynamo Ry:n vetämässä pyöränhuoltopajassa saat apua ja neuvoja pyörän omatoimiseen huoltoon ja kunnostamiseen.

Klo 12–16 Omatoiminen pyöräkirppis

Sinulle tai lapsellesi pieneksi jäänyt pyörä voi olla juuri sopiva jollekin toiselle. Tuo oma pyöräsi myyntiin tai tule tekemään löytöjä.

Klo 12.30–14.30 Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierros 2

Työväenopisto järjestää myös Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierroksen, jossa lähdetään kävelyretkelle kuulemaan mainettaan paremmasta Maunulasta! Kierroksella tutustumme Maunulan arkkitehtuuriin ja alueen nykypäivään. Kierros alkaa Maunula-talon aulassa.

Ilmoittaudu mukaan: ilmonet.fi, Löytöretkellä Maunulassa -kävelykierros 2

Klo 13–15 Pyöränkoristelupaja

Maria Vuorenjuuri ohjaa lapsiperheille pyöränkoristelupajaa Maunula-talon aukiolla sään salliessa.

Klo 15–16 Tour de Maunula – leppoisa perhepyöräretki

Kaikille avoin pyöräilytapahtuma huipentuu Tour de Maunulaan. Ajetaan yhdessä toisiamme kannustaen ja Maunulan maisemia ihastellen. Vauhti on rauhallinen ja pidämme taukoja, joten myös lapset pysyvät hyvin mukana. Toimivan pyörän lisäksi retkeen on hyvä varustautua sopivalla vaatetuksella ja juomapullolla, sekä tietysti iloisella ja reippaalla mielellä!

Maunula talo
Metsäpurontie 4
La 4.5. klo 11:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Pyöräilyviikon avajaiset Kansalaistorilla

Lauantaina 4.5. Hepo yhteistyökumppaneineen järjestää pyöräilyviikon avajaiset Helsingin Kansalaistorilla, Oodi-kirjaston vieressä lauantaina 4. toukokuuta kello 11–16.  Avajaisissa riittää monenlaista kivaa ohjelmaa ja tekemistä kaikille! Tule koeajamaan työsuhdepyöriä sekä Helsingin ja Espoon kaupunkipyöriä sekä koristelemaan oma pyörä Helsingin kaupungin ympäristökasvattajan kanssa. Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry tulee esittelemään toimintaansa - muun muassa luomiaan globaalikasvatuksen liikuntaleikkejä, sekä kutsuu testaamaan tietotaitoaan kestävästä kehityksestä. Helsingin pormestari Juhana Vartiainen pitää juhlapuheen Kaisantunnelin valmistumisen kunniaksi. Tapahtuman kohokohta on Liikennerauhan pyöräparaati, jonka aikana nautitaan yhdessä pyöräilyn ilosta. Retki saattaa herättää polkijat myös ajattelemaan, miten tärkeää liikenneympäristön rauhoittaminen ja liikenteessä liikkujien rauhallinen käyttäytyminen on. Paraati lähtee liikkeelle Kansalaistorilta noin klo 13.00 ja päättyy samaan paikkaan noin tunnin päästä. Avajaisissa on myös tietenkin musiikkia, Trash Heroes DJ:t tahdittavat tapahtumaa klo 11-14. Kävijöillä on lisäksi mahdollisuus katsastuttaa veloituksetta oman polkupyörän kunto ja turvallisuus pyörähuoltojen ammattilaisella Helsingin Pyörähuolto oy:lla. Myös Helsingin seudun pyöräilijöiden edustajat ovat luonnollisesti tavattavissa. Kansalaistorin tapahtumasta saat vinkkejä ja tietoa niin pyöräilystä kuin pyöräilyn liikennesäännöistä. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/c2ekIl7KE Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko #liikennerauha 

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
La 4.5. klo 11:00 – 16:00

Pyöräilyviikko | Ilmainen pyöräkatsastus Kansalaistorilla

Lauantaina 4.5. Varmista pyöräsi kunto ilmaisessa pyöräkatsastuksessa Pyöräilyviikon avajaisissa! Ovatko renkaat kunnossa? Voiko jarruihin luottaa? Toimivatko vaihteet? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen saat vastauksen Pyöräilyviikon avajaisten ilmaisesta pyöräkatsastuksesta.  Pyöräilyviikon avajaisissa voit tarkastuttaa pyöräsi ajokunnon ja turvallisuuden. Helsingin Pyörähuolto Oy:n kokeneet ammattilaiset tarkastavat veloituksetta polkupyörien kunnon, varusteet ja mahdolliset huolto- ja korjaustarpeet. Pyöräkatsastuksia on tarjolla koko tapahtuman ajan kello 11–16. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/6dFcswQDb Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko #liikennerauha

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
La 4.5. klo 13:00 – 14:00

Pyöräilyviikko | Liikennerauhan pyöräparaati Helsingissä

Pyöräparaati muistuttaa Liikennerauhasta! Pääkaupunkiseudun pyöräilyviikon avajaisten kohokohta on Liikennerauhan pyöräparaati, jonka aikana nautitaan yhdessä pyöräilyn ilosta. Retki saattaa herättää polkijat myös ajattelemaan, miten tärkeää liikenneympäristön rauhoittaminen ja liikenteessä liikkujien rauhallinen käyttäytyminen on. Paraati lähtee liikkeelle Kansalaistorilta noin klo 13.00 ja päättyy samaan paikkaan noin tunnin päästä. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://fb.me/e/1XCrynuKn Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.5.-12.5.2024. Pääkaupunkiseudulla järjestetään useita inspiroivia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo). Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n, - sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa. Tapahtumassa ovat mukana myös Hepon vapaaehtoiset. #pyöräilyviikko2024 #pyöräily #pyöräliikenne #pyöräilyviikko

Kansalaistori, 00100 Helsinki, Finland
Kalenteri