20.1.2020
Kannanotot

Muistutus Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavaehdotuksesta

Baanan tunneli

Hankkeen aiemmassa liikennekaaviossa esitettiin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaista pyörätunnelia Baanalta Lapinlahdentielle, mutta uusimmassa 26.11.2019 päivätyssä liikennesuunnitelmassa pyörätunnelia ei enää ole.

Kuten 19.12.2016 päivätyssä asemakaavan luonnoksesta laaditussa mielipiteessämme toteamme, kannatamme tunneliyhteyden selvittämistä Baanalta Lapinlahdentielle. Tunneli sujuvoittaisi merkittävästi Lauttasaaren suunnan pyöräliikennettä, tekisi työmatkapyöräilystä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon ja tukisi näin kaupungin tavoitteita pyöräliikenteen kulkutapaosuuden lisäämiseksi.

Pidämme erittäin tärkeänä, että tunneliyhteyden suunnittelua jatketaan ja että kaavaratkaisulla ei estetä tunnelin myöhempää toteuttamista, kuten kaavaselostuksessa todetaankin: “Tunneliyhteyden selvittämistä jatketaan edelleen. Kaavaratkaisu ei estä tunneliyhteyden myöhempää toteuttamista.

Jatkosuunnittelussa on huomioitava tunnelin riittävä leveys jalankulun ja pyöräliikenteen laadukkaaseen erotteluun, mikäli tunnelista tehdään myös jalankulkuväylä, sekä riittävän avarat risteys- ja näkemäalueet tunnelin päissä.

Mechelininkatu x Pohjoinen Rautatiekatu

Mechelininkadun itäpuolen pyörätien linjausta Pohjoisen Rautatiekadun risteyksessä tulisi muuttaa niin, että pyörätien ja ajokaistojen välissä olisi erotuskaista ja jalankulun odotusalueet ja risteyksen ylitys tapahtuisi pyörätien jatkeella eikä pyöräkaistalla välittömästi ajokaistan vieressä. Esimerkiksi ao. kuvassa Mechelininkadun pyörätiellä etelän suuntaan on risteysalueella erotuskaista ja jalankulun odotusalueet, millä on saatu hienosti tehtyä valojen ohitus. Tätä tyyliä toivoisimme sovellettavan myös risteyksen toiselle puolelle, vaikkei Rautatiekadun risteämisen takia valojen ohitusta voikaan tehdä, mutta sivuttaissiirtymistä luopumalla voitaisiin risteykseen saada valojen ohitus oikealle kääntyviä pyöräilijöitä varten. Samalla pystyttäisiin luopumaan erillisestä oikealle kääntyvien kaistasta joka ikävästi halkaisee Marian sairaalan edustan aukion.

Toivoisimme siis, että yllä kuvattu risteys muistuttaisi enemmän tätä alla olevaa ratkaisua, jossa yksisuuntaisella pyörätiellä sivuttaisiirtymiä ei ole ja oikealle jatkavat pyöräilijät voivat ohittaa risteyksen ilman valo-ohjausta. Toki ratkaisu vaatii enemmän tilaa kuin pyöräkaistat, mutta ainakaan tila ei näytä muodostuvat ongelmaksi Rautatiekadun risteyksessä. Tämän tyylinen ratkaisu myös helpottanee pyöräilijää, joka saapuu risteykseen Pohjoisen Rautatiekadun eteläpuolella olevaa kaksisuuntaista pyörätietä pitkin lännen suuntaan ja haluaa jatkaa joka suoraan kohti länttä tai sitten oikealle kohti pohjoista. Nyt esitetyssä ratkaisussa kyseisestä suunnasta saapuvan pyöräilijän on hankala jatkaa matkaa risteyksestä eteenpäin sillä odotusaluetta ei ole.

Valo-ohjauksen kannalta pyörätien jatke on pyöräkaistaa parempi ratkaisu, sillä siinä pyöräliikenteen ylitysmatka on lyhyempi, jolloin pyöräliikenteen on mahdollista saada enemmän vihreää kuin pyöräkaistalla, jossa ylitysmatka alkaa ennen risteävää suojatietä ja päättyy vasta toisen risteävän suojatien jälkeen. Asettamalla jalankulun odotusalueet ajokaistan ja pyörätien väliin lyhennetään myös suojatien pituutta, jolloin myös jalankulkijat voivat saada enemmän vihreää valoa.

Lisäksi idästä päin Pohjoiselta Rautatiekadulta tuleva pyöräkaista päättyy melko tiukkaan 90 asteen kulmaan, johon pyöräilijän on pakko hiljentää reilusti, jotta pysyisi pystyssä. On hyvä, ettei kohtaa esitetä reunakiveä, mutta erotuskaistan alkamista voisi siirtää etelämmäs niin, että pyöräilijä pystyy liittymään risteävälle Mechelininkadun pyörätielle loivemmassa kulmassa ja suuremmalla nopeudella.

Esitetyssä ratkaisussa on pyöräliikenteen kannalta ongelmana siis tiukat sivuttaissiirtymät, kapea pyöräkaista Mechelininkadun vilkasliikenteisten ajokaistojen rinnalla, vapaa oikean puuttuminen idästä kohti pohjoista, sekä tämä hankalasti hahmotettava järjestely:

Haluamme erikseen vielä kiittää sitä, että Lapinlahdenkadun risteykseen on esitetty ylijatkettua pyörätietä ja jalkakäytävää.

Lapinlahdentie x Mechelininkatu

Voisiko tämän risteyksen liikennevaloista luopumista harkita tai voisiko Lapinlahdentien ylityksen tehdä ylijatkettuna pyörätienä ja jalkakäytävänä? Onko vasemmalle kääntyvien ajokaista raitiotien päällä välttämätön?

Porkkalankatu x Mechelininkatu

Onko mahdollista saada pyöräliikenteelle ylityspaikka tähän risteykseen?

Länsilinkin ja Pohjoisen Rautatiekadun ylityspaikat ovat kovin kaukana tästä paikasta. Lisäksi yhteys Baanalta Porkkalankadun suuntaan (tai toisinpäin) puuttuu kokonaan, jolloin pyöräliikenteen on käytännössä kierrettävä juuri Länsilinkin tai Pohjoisen Rautatiekadun kautta. Risteyksen autoliikenteen määrät ovat toki suuria, mutta Mechelininkadun estevaikutus pyöräliikenteelle on tällä osuudella kohtuuton, ellei ylityspaikkaa saada lisättyä. Vaikka muut reitit Porkkalankadulle tai Porkkalankadulta ovatkin mahdollisia ne eivät ole yhtä suoria kuin tämän risteyksen kautta kulkeva reitti. Pohjoisen Rautatiekadun risteys on Baanan tasosta huomattavasti korkeammalla ja Länsilinkki huomattavasti alempana sekä kaukana Itämerenkadun ja Porkkalankadun pyöräteistä.

Vaikkei ylityspaikka olisikaan mahdollinen, olisi silti tähän kohtaan syytä saada pyörätasku palvelemaan niitä, jotka haluavat Baanalta Mechelininkadun ja Porkkalankadun suuntiin. Lisäksi myös Porkkalankadun pohjoislaidalle tulisi saada pyörätie alkaen jo Mechelininkadulta, sillä nykyisin kadun pohjoisreunalla kulkee pyörätie vasta Ruoholahdensillan länsipäästä alkaen jolloin väliin jää varsin lyhyt pätkä ilman pyöräväylää.

Päivitys

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli asemakaavaa 9.6.2020 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 9.9.2020.