25.2.2020
Kannanotot

Muistutus Aleksis Kiven kadun ja Fleminginkadun katusuunnitelmista

HePo kiittää Helsingin kaupunkia Aleksis Kiven kadun suunnitelmien edistämisestä, sillä yhteys on erittäin keskeinen osa yksisuuntaisten pyöräväylien verkostossa.

HePo pitää kadun liikenteellistä ratkaisua kuitenkin vanhentuneena ja toivoo, että pyöräkaistasta pysäköityjen autojen vasemmalla puolella luovuttaisiin. Suunnitelman kriittisin kohta on Sturenkadun ja Fleminginkadun välinen osuus, jossa kapea pyöräkaista on sijoitettu pysäköinnin ja raitiotien väliin. Pyöräkaistan leveys on 2020-luvun standardeilla täysin riittämätön, eikä sijainti pysäköinnin ja raitiotien välissä tue houkuttelevaa, turvallista, miellyttävää ja sujuvaa pyöräliikennettä. Kapeimmillaan metrin levyisellä pyöräkaistalla ei pystyisi edes ajamaan lainmukaisella 1,25 metriä leveällä polkupyörällä.

Vaikka suunnitelman ongelmat korostuvat juuri Sturenkadun ja Fleminginkadun välisellä osuudella, tulee liikenteellisen ratkaisun pysyä samana koko kadun pituudella yhtenäisyyden ja selkeyden vuoksi.

Vaihtoehtoisia ratkaisuita alimitoitetulle pyöräkaistalle:

A. Sekaliikenne

Aleksis Kiven kadulla on varsin vähän liikennettä, jolloin sekaliikennekaistat voisivat olla toimivat. Kapea pyöräkaista pakottaa pyöräilijän ajamaan pysäköityjen autojen läheisyydessä ja antaa autoliikenteelle paremmat edellytykset ohittaa pyöräilijä lähietäisyydeltä. Ilman pyöräkaistaa kukin pyöräilijä pystyisi paremmin valitsemaan paikkansa ajoradalla sen turvallisimmaksi kokemistaan sijainneista.

Bussiliikenteen vuoksi pidämme kuitenkin tärkeänä, että pyöräliikenteelle varataan riittävä ja turvallinen tila katupoikkileikkauksessa, eikä sekaliikenneratkaisu näin ollen olisi paras ratkaisu, vaikka sillä vältettäisiin alimitoitetun pyöräkaistaratkaisun ongelmat.

B. Riittävän leveät pyöräkaistat

Katusuunnitelmaehdotuksessa esitettyyn ratkaisuun verrattuna minimiparannus on leventää pyöräkaistoja vähintään 1,75 metrin levyisiksi, jotta niitä on mahdollista ajaa lainmukaisella ajoneuvolla. Tilaa katupoikkileikkauksessa on riittävästi.

C. Kolmitasopyörätie

Paras ratkaisu pyöräliikenteelle koko Aleksis Kiven kadun pituudelta on kolmitasopyörätie, jossa pysäköinti on pyörätien vasemmalla puolella ja oikealle jää vain reunakivellä erotettu jalkakäytävä. Kolmitasoratkaisu on pyöräilijälle huomattavasti turvallisempi ja miellyttävämpi ratkaisu kuin pyöräkaista pysäköinnin ja moottoriliikenteen välissä.

Näistä vaihtoehdoista viimeinen eli kolmitasopyörätie on paras ratkaisu. Jos kuitenkin päädytään pyöräkaistaratkaisuun, tulee kaistojen olla riittävän leveitä.

Alimitoitettuja pyöräkaistoja tai sitä, että kolmitasopyörätiet eivät mahdu katupoikkileikkaukseen, ei voida perustella tilanpuutteella. Kadun keskelle on suunniteltu nykyisen pyörätien paikalle jalkakäytävä, jolla ei ole minkäänlaista liikenteellistä funktiota. Poistamalla jalkakäytävä saadaan helposti tilaa laadukkaille pyöräliikenteen järjestelyille.

Helsingin kaupungin laatiman vuorovaikutusraportin mukaan Aleksis Kiven katu on remontoitu Sturenkadun ja Fleminginkadun välisellä osuudella 2000-luvun alussa, jolloin katupuut on uusittu, eikä puita ja kunnallistekniikka nyt haluta uusia siitä syntyvien kustannusten vuoksi. Ymmärrämme täysin, että vasta korjatun kadun uudelleen rakentaminen ei aina ole mielekästä. Samalla kuitenkin korostamme, että katurakenteiden uutuutta tai korjauksista aiheutuvia kustannuksia ei voida pitää huonolaatuisten liikennejärjestelyiden perusteena.

Vuorovaikutusraportin mukaan perusteita kadun keskellä kulkevan jalkakäytävän poistamiselle ei ole. Koska ylimääräiselle ja tarpeettomalle jalkakäytävälle on tilaa, voidaan tästä suoraan päätellä, että katupoikkileikkauksessa on riittävästi tilaa myös laadukkaille pyöräliikenteen järjestelyille, mikä tarkoittaa kolmitasopyöräteitä.

Mikäli alimitoitettuja pyöräkaistoja tai sitä, että kolmitasopyörätiet eivät mahdu katupoikkileikkaukseen, perustellaan tilanpuutteella, syntyy automaatisesti peruste poistaa jalkakäytävä kadun keskeltä.

Alimitoitettu pyöräkaista ei siis ole kaupunkilaisten kokonaisedun kannalta hyväksyttävä vaihtoehto. Vaihtoehdot ovat:

  • Laadukkaat pyöräliikenteen järjestelyt siten, että kadun keskellä olevaa jalkakäytävää ei poisteta.
  • Laadukkaat pyöräliikenteen järjestelyt siten, että kadun keskellä oleva jalkakäytävä poistetaan.

Haluamme muistuttaa, että kaupungin katuja rakennetaan vuosikymmeniksi eteenpäin. Siksi korostammekin, että ratkaisut on perusteltua suunnitella huolellisesti siten, että korjauksia ei tarvitse tehdä pian uudestaan. Aleksis Kiven kadun peruskorjauksessa Sturenkadun ja Fleminginkadun välisellä osuudella tehtiin valitettava virhe puurivien sijoittelussa. Tästä virheestä tulee nyt ottaa opiksi, ja korjata katu koko sen pituudelta vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Korjaamisesta aiheutuvat kustannukset ovat pieniä siihen verrattuna, että katu jouduttaisiin korjaamaan uudestaan muutaman vuoden kuluttua, kun alimitoitetut pyöräkaistat havaitaan vaarallisiksi ja puutteellisiksi.

Suunnitelman muut osuudet 

Aleksis Kiven kadun ja Fleminginkadun risteys

Onko autoliikenteen yhteys Aleksis Kiven kadun pohjoispuoleiselle Fleminginkadulle välttämätön? Jos Fleminginkadun katkaisisi autoliikenteeltä tästä kohdasta kokonaan tai jalkakäytävän tekisi ylijatkettuna, ei valo-ohjauksessakaan tarvitsisi ottaa huomioon pohjoista tulosuuntaa. Lisäksi jos risteyksen toteuttaisi T-risteyksenä voisi risteyksen valo-ohjauksessa riittää pelkät jokerivalot, sillä kuten todettua on Aleksis Kiven kadulla varsin vähän liikennettä.

HePo kiittää, että risteykseen on esitetty uusia pyörätaskuja, mutta pohjoisen tulosuunnan pyörätaskussa katkoviivoitettu osuus on liian lyhyt ja sulkuviiva jatkuu liian lähelle pyörätelineitä, jolloin pyöräilijän ajolinjoista tulee turhan tiukkoja.

Pyörätunnukset on risteysalueilla merkitty liian keskelle. Merkintöjen pitäisi olla lähempänä risteysalueen alkua, kuten suunnitteluohjeissa. Pyörämerkinnän sijoittelun tavoitteena on lisätä ymmärrystä ajokaistalta oikealle kääntyvän väistämisvelvollisuudesta suhteessa pyöräkaistalla suoraan ajaviin.

Teollisuuskadun liittymä 

Pyöräliikenteen reittiä Teollisuuskadulta Aleksis Kiven kadulle ei ole suunnitelmassa huomioitu. Teollisuuskadun ja Vääksyntien risteykseen pitäisi saada ylityspaikka myös risteyksen itäpuolelle, mutta koska se ei kuulu suunnittelualueeseen pitäisi yhteyttä helpottaa siten, että Dallapénpuiston poikki (merkitty oranssilla) rakennettaisiin uusi yksisuuntainen pyörätie Aleksis Kiven kadun kolmitasopyörätielle.

Lisäksi tiemerkintöjen avulla pitäisi lännestä saapuva pyöräliikenne opastaa Teollisuuskadun suuntaan. Nyt yhteys on huomioitu, mutta sinne ei ohjata.

Lisäksi olisi syytä pohtia onko pyöräkaista Teollisuuskadun liittymän ja Hämeentien välisellä osuudella todella tarpeen, sillä tälläkin osuudella pyöräkaista on toiseen suuntaan alimittainen. Autoliikennettä ei tälläkään osuudella ole kovin paljoa, joten myös sekaliikenneratkaisun pitäisi olla toimiva. Kun pyöräliikenne on ajokaistoilla on sillä rauhoittava vaikutus autoliikenteen ajonopeuksiin.

Päivitys

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi katusuunnitelmat 5.5.2020. Muistutus ei johtanut muutoksiin suunnitelmissa.