25.2.2020
Kannanotot

Muistutus Aleksis Kiven kadun ja Fleminginkadun katusuunnitelmista

HePo kiittää Helsingin kaupunkia Aleksis Kiven kadun suunnitelmien edistämisestä, sillä yhteys on erittäin keskeinen osa yksisuuntaisten pyöräväylien verkostossa.

HePo pitää kadun liikenteellistä ratkaisua kuitenkin vanhentuneena ja toivoo, että pyöräkaistasta pysäköityjen autojen vasemmalla puolella luovuttaisiin. Suunnitelman kriittisin kohta on Sturenkadun ja Fleminginkadun välinen osuus, jossa kapea pyöräkaista on sijoitettu pysäköinnin ja raitiotien väliin. Pyöräkaistan leveys on 2020-luvun standardeilla täysin riittämätön, eikä sijainti pysäköinnin ja raitiotien välissä tue houkuttelevaa, turvallista, miellyttävää ja sujuvaa pyöräliikennettä. Kapeimmillaan metrin levyisellä pyöräkaistalla ei pystyisi edes ajamaan lainmukaisella 1,25 metriä leveällä polkupyörällä.

Vaikka suunnitelman ongelmat korostuvat juuri Sturenkadun ja Fleminginkadun välisellä osuudella, tulee liikenteellisen ratkaisun pysyä samana koko kadun pituudella yhtenäisyyden ja selkeyden vuoksi.

Vaihtoehtoisia ratkaisuita alimitoitetulle pyöräkaistalle:

A. Sekaliikenne

Aleksis Kiven kadulla on varsin vähän liikennettä, jolloin sekaliikennekaistat voisivat olla toimivat. Kapea pyöräkaista pakottaa pyöräilijän ajamaan pysäköityjen autojen läheisyydessä ja antaa autoliikenteelle paremmat edellytykset ohittaa pyöräilijä lähietäisyydeltä. Ilman pyöräkaistaa kukin pyöräilijä pystyisi paremmin valitsemaan paikkansa ajoradalla sen turvallisimmaksi kokemistaan sijainneista.

Bussiliikenteen vuoksi pidämme kuitenkin tärkeänä, että pyöräliikenteelle varataan riittävä ja turvallinen tila katupoikkileikkauksessa, eikä sekaliikenneratkaisu näin ollen olisi paras ratkaisu, vaikka sillä vältettäisiin alimitoitetun pyöräkaistaratkaisun ongelmat.

B. Riittävän leveät pyöräkaistat

Katusuunnitelmaehdotuksessa esitettyyn ratkaisuun verrattuna minimiparannus on leventää pyöräkaistoja vähintään 1,75 metrin levyisiksi, jotta niitä on mahdollista ajaa lainmukaisella ajoneuvolla. Tilaa katupoikkileikkauksessa on riittävästi.

C. Kolmitasopyörätie

Paras ratkaisu pyöräliikenteelle koko Aleksis Kiven kadun pituudelta on kolmitasopyörätie, jossa pysäköinti on pyörätien vasemmalla puolella ja oikealle jää vain reunakivellä erotettu jalkakäytävä. Kolmitasoratkaisu on pyöräilijälle huomattavasti turvallisempi ja miellyttävämpi ratkaisu kuin pyöräkaista pysäköinnin ja moottoriliikenteen välissä.

Näistä vaihtoehdoista viimeinen eli kolmitasopyörätie on paras ratkaisu. Jos kuitenkin päädytään pyöräkaistaratkaisuun, tulee kaistojen olla riittävän leveitä.

Alimitoitettuja pyöräkaistoja tai sitä, että kolmitasopyörätiet eivät mahdu katupoikkileikkaukseen, ei voida perustella tilanpuutteella. Kadun keskelle on suunniteltu nykyisen pyörätien paikalle jalkakäytävä, jolla ei ole minkäänlaista liikenteellistä funktiota. Poistamalla jalkakäytävä saadaan helposti tilaa laadukkaille pyöräliikenteen järjestelyille.

Helsingin kaupungin laatiman vuorovaikutusraportin mukaan Aleksis Kiven katu on remontoitu Sturenkadun ja Fleminginkadun välisellä osuudella 2000-luvun alussa, jolloin katupuut on uusittu, eikä puita ja kunnallistekniikka nyt haluta uusia siitä syntyvien kustannusten vuoksi. Ymmärrämme täysin, että vasta korjatun kadun uudelleen rakentaminen ei aina ole mielekästä. Samalla kuitenkin korostamme, että katurakenteiden uutuutta tai korjauksista aiheutuvia kustannuksia ei voida pitää huonolaatuisten liikennejärjestelyiden perusteena.

Vuorovaikutusraportin mukaan perusteita kadun keskellä kulkevan jalkakäytävän poistamiselle ei ole. Koska ylimääräiselle ja tarpeettomalle jalkakäytävälle on tilaa, voidaan tästä suoraan päätellä, että katupoikkileikkauksessa on riittävästi tilaa myös laadukkaille pyöräliikenteen järjestelyille, mikä tarkoittaa kolmitasopyöräteitä.

Mikäli alimitoitettuja pyöräkaistoja tai sitä, että kolmitasopyörätiet eivät mahdu katupoikkileikkaukseen, perustellaan tilanpuutteella, syntyy automaatisesti peruste poistaa jalkakäytävä kadun keskeltä.

Alimitoitettu pyöräkaista ei siis ole kaupunkilaisten kokonaisedun kannalta hyväksyttävä vaihtoehto. Vaihtoehdot ovat:

  • Laadukkaat pyöräliikenteen järjestelyt siten, että kadun keskellä olevaa jalkakäytävää ei poisteta.
  • Laadukkaat pyöräliikenteen järjestelyt siten, että kadun keskellä oleva jalkakäytävä poistetaan.

Haluamme muistuttaa, että kaupungin katuja rakennetaan vuosikymmeniksi eteenpäin. Siksi korostammekin, että ratkaisut on perusteltua suunnitella huolellisesti siten, että korjauksia ei tarvitse tehdä pian uudestaan. Aleksis Kiven kadun peruskorjauksessa Sturenkadun ja Fleminginkadun välisellä osuudella tehtiin valitettava virhe puurivien sijoittelussa. Tästä virheestä tulee nyt ottaa opiksi, ja korjata katu koko sen pituudelta vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Korjaamisesta aiheutuvat kustannukset ovat pieniä siihen verrattuna, että katu jouduttaisiin korjaamaan uudestaan muutaman vuoden kuluttua, kun alimitoitetut pyöräkaistat havaitaan vaarallisiksi ja puutteellisiksi.

Suunnitelman muut osuudet 

Aleksis Kiven kadun ja Fleminginkadun risteys

Onko autoliikenteen yhteys Aleksis Kiven kadun pohjoispuoleiselle Fleminginkadulle välttämätön? Jos Fleminginkadun katkaisisi autoliikenteeltä tästä kohdasta kokonaan tai jalkakäytävän tekisi ylijatkettuna, ei valo-ohjauksessakaan tarvitsisi ottaa huomioon pohjoista tulosuuntaa. Lisäksi jos risteyksen toteuttaisi T-risteyksenä voisi risteyksen valo-ohjauksessa riittää pelkät jokerivalot, sillä kuten todettua on Aleksis Kiven kadulla varsin vähän liikennettä.

HePo kiittää, että risteykseen on esitetty uusia pyörätaskuja, mutta pohjoisen tulosuunnan pyörätaskussa katkoviivoitettu osuus on liian lyhyt ja sulkuviiva jatkuu liian lähelle pyörätelineitä, jolloin pyöräilijän ajolinjoista tulee turhan tiukkoja.

Pyörätunnukset on risteysalueilla merkitty liian keskelle. Merkintöjen pitäisi olla lähempänä risteysalueen alkua, kuten suunnitteluohjeissa. Pyörämerkinnän sijoittelun tavoitteena on lisätä ymmärrystä ajokaistalta oikealle kääntyvän väistämisvelvollisuudesta suhteessa pyöräkaistalla suoraan ajaviin.

Teollisuuskadun liittymä 

Pyöräliikenteen reittiä Teollisuuskadulta Aleksis Kiven kadulle ei ole suunnitelmassa huomioitu. Teollisuuskadun ja Vääksyntien risteykseen pitäisi saada ylityspaikka myös risteyksen itäpuolelle, mutta koska se ei kuulu suunnittelualueeseen pitäisi yhteyttä helpottaa siten, että Dallapénpuiston poikki (merkitty oranssilla) rakennettaisiin uusi yksisuuntainen pyörätie Aleksis Kiven kadun kolmitasopyörätielle.

Lisäksi tiemerkintöjen avulla pitäisi lännestä saapuva pyöräliikenne opastaa Teollisuuskadun suuntaan. Nyt yhteys on huomioitu, mutta sinne ei ohjata.

Lisäksi olisi syytä pohtia onko pyöräkaista Teollisuuskadun liittymän ja Hämeentien välisellä osuudella todella tarpeen, sillä tälläkin osuudella pyöräkaista on toiseen suuntaan alimittainen. Autoliikennettä ei tälläkään osuudella ole kovin paljoa, joten myös sekaliikenneratkaisun pitäisi olla toimiva. Kun pyöräliikenne on ajokaistoilla on sillä rauhoittava vaikutus autoliikenteen ajonopeuksiin.

Tulevat tapahtumat

Ke 27.5. klo 17:00 – 19:00

Jatketaanko HePon lenkkitoimintaa?

HePo lenkkitoiminnan järjestämiseksi etsitään edelleen yhtä tai useampaa lenkkivastaavaa. Ns. HePon lenkit ovat pyörineet viime kausina ilman lenkkivastaavaa. Jotta HePon nimellä toimivaa lenkkitoimintaa voidaan jatkaa enää tämän pidempään, edellytyksenä on, että tarvittavat vapaaehtoiset lenkkivastaavat löytyvät. Valitettavasti, jos yhtä tai useampaa lenkkivastaavana toimivaa vapaaehtoista ei löydy, HePon lenkkitoiminta päättyy tänä keväänä.

Mitä lenkkivastaava tekee?

Lenkkivastaava koordinoi lenkinvetäjien toimintaa ja koulutusten järjestämistä sekä huolehtii, että HePon lenkkitoiminta antaa ystävällisen ja tervetulleeksi toivottavan kuvan HePon toiminnasta. Vastaava huolehtii, että lenkkiohjelmistossa on myös matalan kynnyksen yhteislenkkejä eli takuulenkkejä (vauhti max. 25 km /h), joiden osallistujille annetaan takuu mukana pitämisestä. Lenkkivastaava huolehtii, että jos vetäjättömiä ja itseohjautuvia lenkkejä järjestetään, vetäjättömyys ja itseohjautuvuus tiedotetaan osallistujille selkeästi.

Lenkkivastaavan ei itse tarvitse vetää lenkkejä tai osata kouluttaa, vaan riittää että hän koordinoi toimintaa. Lenkkitoiminnan vastuita voidaan jakaa useammalle henkilölle, joista voidaan muodostaa lenkkitiimi. Tiimilläkin tulee kuitenkin olla yksi vastuuhenkilö samaan tapaan kuin yhdistyksellä on hallitus ja hallituksella puheenjohtaja.

Lenkkitoiminnasta saa lisätietoja HePon toiminnanjohtajalta:
henni.ahvenlampi@hepo.fi.

Jos olet kiinnostunut toimimaan lenkkivastaavana mahdollistaen HePon lenkkitoiminnan jatkumisen osallistu ke 27.5. Klo 17-19 järjestettävään lenkkikokoukseen, jossa HePon lenkkitoiminnan jatkumisesta tai päättymisestä päätetään.

Paikka: Polkimolle osoitteeseen Iso Roobertinkatu 3-5 A (sisäpihan/porttikongin kautta sisään, summeri ”Kuvasto, Suomen Taiteilijaseura, Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto”, 2. krs).

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/3003886539665353/

Kokouksen voi osallistua etäyhteydellä seuraavan linkin kautta: meet.google.com/jcx-mttp-avg


This event has a video call. Join: https://meet.google.com/jcx-mttp-avg +358 9 85691237 PIN: 163350965# View more phone numbers: https://tel.meet/jcx-mttp-avg?pin=8138692822164&hs=7

Polkimo (Pyöräliitto, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Polkupyöräilijät), Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki, Suomi
Ma 8.6. klo 17:00 – 19:00

Hallituksen kokous

Polkimo, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22
Pe 12.6. klo 16:00 – 17:00

Pyöräilykaupunki Pasila -paneelikeskustelu

Ympäristöjärjestä Dodo ry ja Helsingin polkupyöräilijät ry. järjestävät Helsinki-päivänä 12.6. klo 16-17 Pasilaa ja pyöräilyä käsittelevän paneelikeskustelun.

Pasilasta halutaan tehdä Suomen saavutettavin paikka, mutta vielä on paljon tehtävää. Miten sujuva ja turvallinen pyöräily mahdollistetaan? 

Paneelikeskustelussa mukana:

  • Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, Oskari Kaupinmäki, pyöräilykoordinaattori
  • Dodo ry, Petri Kangassalo, kaupunkisuunnitteluryhmä
  • Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry, Tapio Keihänen, hallituksen jäsen
  • Pasila-liike, Jenni Ekholm
  • (Viides panelisti varmistuu pian.)

Paneelin puheenjohtajana toimii Helsingin polkupyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi ja yleisökysymyksien välittäjänä Malm Nordlund Dodosta. 

Tapahtuma on osa Helsinki-päivää, jonka kaikki tapahtumat ovat tänä vuonna verkossa. 

Tapahtumaan osallistutaan etäyhteydellä ja osallistumislinkki päivitetään ennen tapahtumaa tälle sivulle: https://hepo.fi/2020/05/12/pyorailykaupunki-pasila-etatapahtuma-12-6/

Yleisökysymyksiä voi lähettää ennen tapahtumaa seuraavan linkin kautta: https://forms.gle/hMbzF2v2F7VFURLx8

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/573609153281128/

Su 14.6. klo 10:30 – 16:00

Pyöräretki ja retkien suunnittelukokous

Oletko jo kokeillut Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry:n leppoisia pyöräretkiä? Haluaisitko toimia retkenvetäjänä ja järjestää retken suosikkikohteeseesi?

Tervetuloa suunnittelemaan HePon retkikauden 2020 pyöräretkiä Maunulan ulkoilumajalle sunnuntaina 14.6. klo 14 (Metsäläntie 9, Helsinki). HePo tarjoaa kokoukseen osallistuville pullakahvit. Ennen kokousta poljemme retken Tapiolaan, jonne lähtö Maunulan majalta klo 10:30.

Tapahtuma Facebookissa: 
https://www.facebook.com/events/253027409144125/  

HePon ohjattuja pyöräretkiä järjestetään koko kesän lauantaisin ja sunnuntaisin Maunulan majalta keskuspuistosta. HePon retkille on ominaista mielenkiintoiset retkikohteet, rento pyöräilyvauhti sekä kahvittelu pyöräilyhenkisessä seurassa.

Suunnittelutapaamiseen ovat tervetulleita kaikki retkitoiminnan pyörittämisestä kiinnostuneet hepolaiset, niin uudet kuin vanhatkin tekijät. Tapaamisessa suunnitellaan tulevan kesäkauden retkiohjelmaa ja päätetään kauden päättäjäispäivä.

Retkien lisäksi tapaamisessa käydään läpi hyvältä retkenvetäjältä toivottuja taitoja, joiden avulla retkistä tulee entistä parempia, ja uusienkin on helpompi liittyä mukaan.

Jos et pääse paikalle kokoukseen, mutta haluat toimia retkenvetäjänä, ota yhteyttä retkivastaava Matti Takalaan (matti.takala@hepo.fi, puh. 041-7558691). Retkiä koskevia kysymyksiä, ideoita ja ehdotuksia voi esittää retkivastaavan lisäksi apulaisretkivastaava Satu Leppäselle (satu.leppanen@hepo.fi, puh. 040-5382873).

Lisätietoa HePon retkitoiminnasta löytyy HePon verkkosivuilta. Kun kesäkauden 2020 retkiohjelmasta on päätetty, tieto päivitetään alle linkatulle sivulle kohtaan HePon retkikalenteri: https://hepo.fi/toiminta/retket/

Maunulan Ulkoilumaja, Metsäläntie 9, 00620 Helsinki, Suomi
Kalenteri