10.12.2019
Kannanotot

Mielipide Kauppatorin asemakaavan luonnoksesta

Helsinki valmistelee parhaillaan uutta asemakaavaa Kauppatorille. Alueelle suunnitellaan entistä sujuvampia kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä, huoltorakennusta torikaupan ja alueen käyttäjien tarpeisiin sekä muutosta pysäköintipaikkojen sijoittumiseen.

Kauppatorin alueen kehittäminen on erittäin tervetullutta. Alueen läpi kulkee paljon pyöräliikennettä ja sen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen on tärkeää.

Nykyisellään Kauppatorin alue on pyörällä liikkuvan näkökulmasta hyvin hankala ja vaarallinen. Alueella liikkuu paljon jalankulkijoita, joista merkittävä osa turisteja, ja autoliikennettä on paljon. Erityisen hankala on Eteläesplanadin ja Etelärannan risteys, jossa risteävät pyöräliikenne, autoliikenne, jalankulkijat ja raitiovaunut. Nykyiset liikennejärjestelyt ovat turvattomat sekä jalan että pyörällä liikkuville.

Ongelmallisena on pidettävä myös Kauppahallin ympäristöä, nykyisellään pyöräliikenne ohjataan huonosti merkitylle kiertoreitille hallin ympäri. Tämä on omiaan aiheuttamaan konflikteja jalankulkijoiden ja autoilijoiden kanssa, koska he eivät hahmota olevansa pyörätiellä.

Kaava-aineistossa esitetyt vaihtoehdot kauppahallin ohittavalle pyörätielle.

Kauppatorin pohjois- ja länsireunan pyöräliikenteen järjestely

Paras ratkaisu Kauppatoria kiertävälle pyörätielle on ns. kolmitasoratkaisu, jossa pyöräliikenne on erotettu tasoerolla sekä jalkakäytävästä että ajoradasta. Kaksisuuntaisen pyörätien on oltava vähintään 3 metrin levyinen.

Jalankulkijoiden ja pysäköityjen autojen määrää on pyrittävä vähentämään pyörätiellä tasoeron lisäksi myös muilla ratkaisuilla, kuten pollareilla tai aidoilla. ​ Ketjuaidoilla erottelu toimii jo hyvin Kauppatorin eteläpäässä, mutta sen sijaan Pohjoisesplanadin puoleisella sivulla erottelu puuttuu ja aiheuttaa vaaratilanteita sekä pyörällä että jalan liikkuville.

Torikauppiaiden tavaranpurkua ja lastausta varten on osoitettava tilaa siten, että pyörätietä ei ole tarpeen käyttää tähän tarkoitukseen missään tilanteessa.

Kiitämme Linnanaltaan alueen parannuksesta pyörällä ja jalan liikkuvien näkökulmasta ja lisätilasta molemmille kulkumuodoille. Toivomme, että alueen talvikunnossapidon edellytyksiin kiinnitetään erityistä huomiota jo alueen rakennusvaiheessa.

Eteläesplanadin ja Etelärannan risteykseen on tehtävä huomattavasti nykyistä suuremmat ryhmitysalueet, joilla pyöräilijät voivat odottaa liikennevalojen vaihtumista ja jonne voi väistää odottamaan että jalankulkijat ovat ylittäneet suojatien.

Pyöräpysäköinti ja kaupunkipyörät

Pidämme hyvänä ratkaisuna, että “Pyöräpysäköinti on suunniteltu toteutettavaksi nykyisen Suomenlinnan lauttapaviljongin läheisyyteen ajoneuvojen pysäköintialueen vierustalle runkolukittaviin telineisiin.” Jatkosuunnittelussa tulisi lisäksi tarkastella mahdollisuutta korvata osa pollareista ja aidoista pysäköintiin soveltuvilla kaaritelineillä. Pyörätelineitä tarvitaan huomattavasti lisää, sillä kesäkaudella niitä on aivan liian vähän Suomenlinnan kävijöiden tarpeisiin. Pyörät jäävät joko runkolukitsematta ja alttiiksi varkauksille, tai niitä lukitaan kaiteisiin yms. Kunnolla suunniteltu ja toteutettu pyöräparkki myös jättää toritilaa muuhun käyttöön, kun pyörät voidaan sijoittaa turvallisesti ja asianmukaisesti niille varattuun tilaan.

Asemakaavan selostusluonnoksen mukaan “​Kaupunkipyöräasemat sijoittuvat kaava-alueen ulkopuolelle pyöräteitä pitkin helposti saavutettaville paikoille vilkkaan käytön aiheuttaman kuormituksen välttämiseksi muutoinkin ahtaalla toriaukiolla.

Kauppatorin alue on yksi tärkeimmistä matkailukohteista ja kaupunkipyörällä liikkuminen on yksi parhaista tavoista nähdä kaupunkia. Olisi kaupungin tavoitteiden vastaista, jos kaupunkipyöräasema puuttuisi torilta. Kaupunkipyörät toimivat myös osana joukkoliikenteen matkaketjua, ja asemalle tuleekin löytää tila Suomenlinnan lauttalaiturin läheisyydestä vähintään siihen saakka kunnes laituri mahdollisesti siirtyy jonnekin muualle lähialueelle. Kaupunkipyöräasemaa huomattavasti enemmän vie tilaa autojen pysäköinti, joten ahtaus ei ole hyväksyttävä peruste aseman puuttumiselle. Haluamme myös muistuttaa Helsingin kaupungin liikennemuotojen priorisoinnista, jossa ensimmäisenä ovat jalan ja pyörällä liikkuminen.

Etelärannan pyöräliikenteen järjestely

Asemakaavan selostusluonnoksen mukaan “Ajoneuvoliikenteen tilavarauksiin katualueilla [ei]​ esitetä muutoksia asemakaavaluonnoksessa.“ Kuitenkin aivan kaava-alueen rajalla Etelärannassa yleiselle jalankululle varattu alueen osa levenee vieden pyörätielle varatun tilan, mikä käytännössä tarkoittaa, että pyörätie siirtyy nykyisen reunimmaisen ajokaistan paikalle.

Ratkaisu on oikea, sillä rajallinen katutila tuleekin jakaa kulkumuodoille kaupungin asettamien prioriteettien mukaisesti siten, että kestävät kulkumuodot ovat etusijalla. Samalla periaatteella Kauppahallin kohdalla pyörätie tulee siirtää kadun puolelle Kauppahallin länsipuolelle samalla kun kävely-yhteys siirretään mukailemaan rantamuuria. Pyöräliikenteen ja jalankulun erotteluun on tässä kohtaa kiinnitettävä erityistä huomiota ja tehtävä se mahdollisimman helposti hahmotettavaksi ja selkeäksi liikennemerkeillä ja lisäkilvillä, katumaalauksilla ja mahdollisuuksien mukaan tasoerottelulla, jotta jalankulkijoiden eksyminen kadun varressa kulkevalle pyörätielle vältetään. Pyöräliikenteen suunnittelussa tulee huomioida erityisesti riittävä väylän leveys sekä kauppahallin sisäänkäynnin vaatima tila.