10.12.2019
Kannanotot

Muistutus Nöykkiönkadun katusuunnitelmista

Nöykkionkadulle Espoon Latokaskessa on suunnitteilla parannuksia alueen katuverkkoon, kuten uusi pyörätie Nöykkiönkadun pohjoispuolelle sekä jalkakäytävän ja pyörätien erottelu kadun eteläpuolelle.

Suunnitelmat sisältävät lisäksi mm. kaksi uutta liikenneympyrää Nöykkiönkadun ja Kaskitien sekä Nöykkiönkadun ja Kaskenpolttajantien risteyksiin. Liikenneympyröiden poistumissuunnille on suunniteltu yliajettavat kavennukset, jotka parantavat turvallisuutta. Suunnitelmissa on kuitenkin myös puutteita.

Liikenneympyrät

Liikennejärjestelyiden tulee ohjata tienkäyttäjää oikeanlaiseen toimintaan sekä tukea liikennesääntöjen noudattamista. Liikennejärjestelyiden merkitystä ei ole syytä vähätellä, sillä liikenteessä on aina tienkäyttäjiä, jotka eivät tunne liikennesääntöjä. Erityisesti väistämissäännöt liikenneympyrässä tunnetaan huonosti, ja suuri osa autoilijoista ei tiedä olevansa väistämisvelvollisia poistuessaan liikenneympyrästä.

Liikenneympyrän tulee olla ympyrän muotoinen, jolloin pyörän etenemissuunta on helposti ennakoitavissa ja samalla saavutetaan sujuvan ajamisen mahdollistava kaarresäde. Luonnoksessa ainoastaan ajorata on ympyrän muotoinen, kun taas pyörätie on vaikeasti ajettavan epäsäännöllisen kuvion muotoinen, kuten alla olevasta kuvasta ilmenee. Pyöräilijä joutuu useissa kohdissa tekemään teräviä 90 asteen käännöksiä väistämisvelvollisen autoilijan eteen. Autonkuljettajan on näissä tilanteissa mahdotonta ennakoida pyörän etenemissuuntaa. Pyöräilijän puolestaan on mahdotonta havainnoida autoliikennettä monissa kohdissa, joissa autoliikenne tulee pyöräilijään nähden takaa.

Katusuunnitelmassa esitetyt liikenneympyrät ovat pyöräliikenteen kannalta vaarallisia ja hankalia.

Suunnitelmassa esitetty ratkaisu hankaloittaa myös jalankulkua, sillä kauas kiertotilasta viety suojatie pidentää jalankulkijan matkaa ja tämä yhdistettynä jyrkkiin käännöksiin johtaa helposti oikaisuun pyörätien kautta. Tämä lisää konfliktitilanteita, heikentää turvallisuutta ja tekee liikkumisesta epämiellyttävää.

Liikenneympäristö tulee suunnitella siten, että se ohjaa ennakoitavaan ja turvalliseen käyttäytymiseen. Nöykkiönkadun suunnitelmissa näin ei ole. Alla olevissa kuvissa on esitetty esimerkkejä tavoiteltavista liikenneympyräratkaisuista, ja liikenneympyröiden suunnitteluohjeita löytyy lisäksi Pyöräliikenne.fi-ohjeesta.

Esimerkki geometrialtaan laadukkaasta liikenneympyrästä. Yksityiskohta Lintulaaksontien katusuunnitelmasta.
Esimerkki laadukkaasta pyöräliikenteen järjestelystä liikenneympyrässä.

Pyörätien jatkeet

Kaskitien linjaosuudelle lähelle Nauriskasken risteystä sekä Nöykkiönkadulle lähelle Tillinmäentien risteystä on merkitty pyörätien jatkeet. Näissä merkinnöissä tulee ottaa huomioon ensi kesänä voimaantuleva tieliikennelaki, jossa viimeisimmän ehdotuksen (LVM005:00/2019) mukaan pyörätien jatketta ei tule merkitä ylityksiin, jollei risteävää liikennettä ole merkitty väistämisvelvolliseksi liikennemerkein. Mikäli tämä ehdotus muodostuu laiksi, pyörätien jatkeen merkitseminen näihin ylityksiin vaatisi merkitsemään Kaskitien ja Nöykkiönkadun suuntaisen ajoradan liikenteen väistämisvelvolliseksi.

Nöykkiönkadun ylittävä pyörätien jatke Tillinmäentien risteyksessä on sijoitettu väistämissääntöjen kannalta vaaralliseen paikkaan. Liikennesääntöjen mukaan Tillinmäentieltä vasemmalle Nöykkiönkadulle kääntyvän ajoneuvon kuljettaja on väistämisvelvollinen Nöykkiönkatua ylittävään pyöräilijään nähden, mutta suunnitelmassa pyörätien jatke on sijoitettu niin kauas risteyksestä, että on epäselvää, onko se osa risteystä vai ei. Ylityskohta on sijoitettava selkeästi joko kauemmas risteyksestä tai lähemmäs sitä.

Pyörätien jatkeiden kohdalla pyörätien ja ajoradan saumakohta on toteutettava tasaisena ilman kiveyksiä. Pyörätien tasaus tuodaan ajoradan tasoon niin pitkällä matkalla, että luiskasta saadaan loiva. Reunakiven ja noppakiviraitojen yhdistelmällä ei voida saavuttaa riittävää laatutasoa, kuten tähän mennessä toteutetut ratkaisut ovat osoittaneet, ja saumakohta onkin toteutettava ilman kiveyksiä.

Yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet

Nöykkiönkadun pohjois- ja länsireunoilla sekä Kaskitien länsireunalla on suunnitelmaan merkitty yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Tilaa erotellulle jalkakäytävälle ja pyörätielle näyttäisi kuitenkin olevan suunnitelma-alueella, joten turvallisuuden ja sujuvuuden perusteella nämä yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet tulisi korvata erotetuilla jalkakäytävillä ja pyöräteillä. Alueella liikkuville pyöräilijöille ja jalankulkijoille on sekavaa, jos toisella puolella tietä kulkee eroteltu väylä ja toisella puolella yhdistetty. Jatkuvuus on myös tärkeätä; pyörätien ja jalkakäytävän tulee jatkua eroteltuna myös suunnitelma-alueen ulkopuolella.

Teerimäenportti

Teerimäenporttiin liittyvältä raitilta tulee olla ajoyhteys Teerimäenportin ajoradalle, mikäli raitin on tarkoitus olla sallittu pyöräliikenteelle. Suunnitelmassa ajaminen raitille/raitilta on estetty reunakivellä. Reunakivi tulee madaltaa tai poistaa.