15.12.2019
Kannanotot

Kommentti Laajasalontien katusuunnitelman luonnoksesta

Laajasalontietä ollaan muuttamassa moottoritiemäisestä autoliikenteen väylästä kaupunkimaiseksi kaduksi raitioteineen, katupuineen ja pyöräteineen. Katusuunnitelman luonnoksessa pyöräliikenteen järjestelyt on esitetty yksisuuntaisina, vaikka tavoiteverkon mukaan kadulle on esitetty kaksisuuntaista järjestelyä ja baanaa.

Kaksisuuntainen vs. yksisuuntainen järjestely

Laajasalontien estevaikutus pyöräliikenteelle ja jalankululle on suuri myös sen jälkeen kun tien moottoritemäisyys on tämän suunnitelman myötä muutettu. Etenkin tulevaisuudessa Kruunuvuorenrannan uuden kantakaupunkimaisen asuinalueen valmistuttua ja Laajasalontien bulevardisoinnin myötä tulee Laajasalontien merkitys pyöräliikenteen alueellisena pääväylänä korostumaan entisestään. Oletettavasti myös pyöräliikenteen määrissä on odotettavissa kasvua uusien asukkaiden ja toimitilojen myötä.

Laajasalontiestä juuri tämä osa kuuluu Helsingin baanaverkkoon ja esikaupunkialueen pyöräliikenteen tavoiteverkossa sunnittelualueelle on merkitty kaksisuuntaiset pyörätiet molemmin puolin Laajasalontietä. Kaksisuuntaisuutta puoltaa em. lisäksi se, että osuudella on hyvin vähän risteävää liikennettä, joka aiheuttaisi mahdollisia vaaratilanteita risteyksissä. Toivomme kuitenkin huomioitavan reitistön yhteneväisyyden ja jatkuvuuden sekä toteuttamaan koko väylälle johdonmukaisesti samanlaisen ratkaisun.

Muun muassa yllä mainittujen seikkojen vuoksi pyydämme arvioimaan vielä mahdollisuutta toteuttaa alueelle kaksisuuntainen pyöräliikenteen järjestely molemmille puolille tietä. Tiedostamme sen, että kaksisuuntaisuus vaatii enemmän tilaa katutilasta, mutta tällä kyseisellä osuudella tilanpuute ei näytä rajoittavan kaksisuuntaisten pyöräteiden toteuttamista. Ainakin tämän katuosuuden liikennesuunnitelmassa 6717-1 kaksisuuntaisuus näyttää erittäin toimivalta ratkaisulta.

Mikäli joissain kohdissa Laajasalontietä Yliskylästä Herttoniemeen tilanpuute muodostuu tekijäksi, jonka takia kaksisuuntaisuus vaikuttaa hankalalta, toivoisimme, että yksisuuntaisuutta ei tämän vuoksi tehtäisi koko kadulle vaan kavennettaisiin kaikkia kaistoja reittien jatkuvuuden nimissä. Lisäksi mikäli tila sallii voisi toiselle puolen katua tehdä kauttaaltaan kaksisuuntaisen pyörätien ja vain sille ahtaammalle puolelle yksisuuntaisen pyörätien (esim. Paciuksenkatu).

Helsingin esikaupunkialueen pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaan Laajasalontielle on merkitty kaksisuuntainen pyöräliikenteen järjestely baanaosuudelle Herttoniemestä Koirasaarentien risteykseen.

Baana

Toisin kuin kaikissa muissa baanoissa, Laajasalonbaanan rinnalla kulkisi tavoiteverkon mukaan koko pituudelta Herttoniemestä Yliskylään kadun toisella puolella tavallinen kaksisuuntainen pyörätie. Samalla Laajasalonbaana on yksi Helsingin lyhimmistä, eikä baana ole välttämättä yhtä kuormitettu kuin muut toistakymmentä kilometriä pitkät säteittäiset ja poikittaiset baanat.

Kaksisuuntaisen baanan suunnitteleminen vain toiselle puolen katua on varmasti hankalaa juuri tilanpuutteen vuoksi, mutta kehotamme kuitenkin pohtimaan olisiko tämän baanan kohdalla mahdollista tehdä poikkeus ja toteuttaa normaalia baanaa kapeammat kaksisuuntaiset pyörätiet Laajasalontien molemmin puolin. Baanojen suunnitteluohjeessa oletetaan, että kaksisuuntaisen baanan rinnalla ei kulje kauttaaltaan toista kaksisuuntaista pyöräväylää, minkä takia leveys on vähintään neljä metriä. Tässä suhteessa Laajasalonbaana on poikkeus, sillä tavoiteverkossa baanan rinnalla kulkisi myös toinen kaksisuuntainen yhteys alusta loppuun saakka.

Toteuttamalla normaalia baanaa kapeampi kaksisuuntainen pyörätie molemmin puolin katua voidaan saavuttaa yksisuuntaisia pyöräteitä parempi laatutaso juuri em. Laajasalontien estevaikutuksen vuoksi. Baanojen keskeinen tavoite on parhain mahdollinen laatutaso ja uskomme, että parempi laatutaso Laajasalontien tapauksessa saavutetaan kahdella normaalia kapeammalla kaksisuuntaisella pyörätiellä kuin kauttaaltaan yksisuuntaisilla järjestelyillä.

Sivuttaissiirtymät ja liikennevalojen ohitus

Mikäli Laajasalontien pyöräliikennejärjestelyt toteutetaan suunnitelmaluonnoksen mukaisesti yksisuuntaisina, tulisi risteysten suunnittelussa huomioida seuraavat seikat.

Laajasalontien kolmesta liikennevalo-ohjatusta risteyksestä yhdessä eli Koirasaarentien/Sarvastonkaaren risteyksessä pyörätie on eroteltu ajoradasta koko risteysalueella. Kahdessa muussa eli Isosaarentien/Reposalmentien ja Yliskyläntien risteyksissä yksisuuntainen pyörätie tuodaan risteysalueilla ajokaistojen viereen pyöräkaistaksi, mikä luo epäjatkuvuutta Laajasalontien peräkkäisiin liikennevaloristeyksiin.

Risteyksissä tulisi suosia mahdollisimman samankaltaisia ratkaisuja, sillä liikennevalo-ohjauksen kannalta pyöräliikenne käyttäytyy nyt esitetyssä ratkaisussa eri tavoin. Koirasaarentien risteyksessä pyöräliikenteellä on aina vapaa oikea, mutta toisissa risteyksissä tätä ei sivuttaissiirtymien takia ole. Myöskään Koirasaarentien risteyksessä pyöräliikenteen ja jalankulun välisiä risteämiskohtia ei ohjata liikennevaloilla niin kuin kahdessa muussa risteyksessä.

Pyöräliikenteen sujuvuuden kannalta olisi suositeltavaa luoda muihinkin risteyksiin vapaat oikeat ja valo-ohjaamattomat jalankulun ylitykset pyörätien ylitse. Myös pyöräliikenteen turvallisuuden kannalta olisi suositeltavampaa sivuttaissiirtymien sijaan pitää pyörätie myös risteysalueilla erotuskaistojen takana, kuten Koirasaarentien risteyksessä on nyt esitetty.

Yliskyläntien ja Laajasalontien T-risteykseen on esitetty tarpeeton sivuttaissiirtymä lännen puoleisella pyörätiellä. Nyt esitetyssä ratkaisussa pyöräliikenteen sujuvuus kärsii kun pyörätien ylittävä suojatie on valo-ohjattu. Tässä kohtaa tulisi toteuttaa valojen ohitus ja luopua sivuttaissiirtymästä kokonaan. Lisäksi kääntymiskaista vasemmalle kääntyviä varten on selkeyden ja ymmärrettävyyden takia perustellumpaa sijoittaa pyöräkaistan vasempaan eikä oikeaan reunaan kuten nyt on esitetty.

Mikäli sivuttaissiirtymistä ei voida luopua ja pyöräliikennettä ohjataan moottoriajoneuvoliikenteen tahdissa, tulee erityistä huomiota kiinnittää siitymien kääntösäteisiin ja kaltevuuksiin, jotta risteysten ylitys pysyisi mahdollisimman turvallisena ja sujuvana. Osa luonnoksen sivuttaisiirtymistä näyttää yläperspektiivistä melko tiukoilta ja niihin toivotaan loivennuksia mahdollisuuksien mukaan.

Pysäkit

Pyöräteiden yli ei ole esitetty turhan paljon suojateitä ja jalankulkijat voivat kulkea pysäkeille vapaasti, mikä on hyvä ratkaisu. Laajasalontien ja Sarvastonkaaren risteyksessä olevan bussipysäkin pysäkkialueen jatkamista risteykseen saakka olisi hyvä pohtia. Nyt esitetyssä ratkaisussa jalankulkijoiden suorimmalle tielle istutettaisiin puu, mikä voi ohjata jalankulkijat kävelemään pitkin pyörätietä.

Pyöräkaistan päättyminen

Poikkileikkauksen K kohdalla pyöräkaista päättyy pyöräliikenteen suunnitteluohjeen vastaisesti (kuva 43), ja Isosaarentielle tulisi toteuttaa jokin muu ratkaisu.

Reunakivet

Laajasalontien ja Eteläisen Kuvernöörinkujan välissä kulkevan nimettömän kujanpätkän päähän olisi syytä merkitä luiskattu reunakivi, jotta pyörätieltä pääsee kujalle esteettömästi.

Päivitys

Laajasalontien katusuunnitelmat olivat nähtävillä 3.-16.6.2020. HePo ei jättänyt suunnitelmista muistutusta. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi suunnitelmat 1.9.2020.