11.6.2024
Kannanotot

Muistutus Oulunkyläntien ympäristön asemakaavasta

Helsingin seudun pyöräilijät (Hepo) kiittää mahdollisuudesta kommentoida Oulunkyläntien ympäristön asemakaavaa. Hepo pyytää kiinnittämään erityistä huomiota Kirkkoherrantien pyöräilyjärjestelyihin sekä Larin Kyöstin tien eteläpäähän lähellä Veräjämäentien risteystä.

Kirkkoherrantien pyöräilyjärjestelyt

Nykyinen liikennemäärä Kirkkoherrantiellä on yli 5000 ajoneuvoa vuorokaudessa (lähde: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikenne-ja-kartat/kadut/liikennetilastot/autoliikenne/Liikennelaskennat/H5R4070u.htm) ja oletettavaa on moottoriajoneuvoliikenteen kasvaminen tästä alueen lisärakentamisen myötä. Tätä kasvamista ei ole huomioitu edellämainitussa liikennemäärän laskennassa.

Kirkkoherrantie on paikallinen kokoojakatu ja pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaan pyöräliikenne tulee tavallisesti erotella pyörätielle tai -kaistalle kokoojakaduilla (https://pyoraliikenne.hel.fi/verkkotason-suunnittelu/pyoraliikennejarjestelyn-valitseminen/). Nykyinen liikennemäärä ei tähän velvoittaisi, mutta lisärakentamisen myötä tilanne muuttunee, tai ainakin sen myötä päästäneen lähelle 7000 moottoriajoneuvon ylärajaa. Alueelle suunniteltu koulu lisää erottelun tarvetta.

Kirkkoherrantie kulkee jyrkässä mäessä. Tässä kaavassa suunniteltu pyöräilyratkaisu kulkee osan mäkeä pyörätiellä, osan sekaliikenteessä. Tämä on ongelmallinen ratkaisu monessa suhteessa. Kirkkoherrantiellä on jyrkkä ja pitkä mäki, jolloin pyörällä suoraan ajaminen on suurelle osalle pyöräilijöistä vaikeaa, eritoten lapsille ja vanhuksille. Johtuen Oulunkyläntien varteen suunniteltavasta uudesta 500 oppilaan koulusta, kouluun pyöräilevien lasten määrä tulee olemaan merkittävä Kirkkoherrantiellä. Kirkkoherrantie on suorin ja loogisin reitti koululle suuresta osasta Veräjämäkeä. Kirkkoherrantieltä risteävällä Myrskyläntiellä on lisäksi palvelutalo Saga Käpylinna, jolloin alueella liikkuu myös merkittävä määrä vanhuksia.

Edellä mainituista syistä pyörätiet tulee ehdottomasti toteuttaa molemmin puolin Kirkkoherrantietä koko matkalta nykyisen suunnitelman sijaan. Ajorataa ja jalkakäytäviä kaventamalla sekä katualuetta hieman leventämällä saisi mahtumaan yksisuuntaisen pyörätien molemmin puolin katua. Kohdalla olevien kolmen puun etäisyys nykyisestä jalkakäytävän reunasta on lähimmillään 165 cm, jolloin viheraluetta voinee hieman kaventaa ilman, että puita joudutaan kaatamaan. Kirkkoherrantien eteläreunalle merkitty linja-autopysäkki voitaisiin tarvittaessa siirtää Jokiniementien puolelle, missä onkin jo toiseen suuntaan oleva linja-autopysäkki.

Larin Kyöstin tie

Larin Kyöstin tielle on merkitty uusi jalkakäytävä sekä pysäköintiä ajoradalle. Jalkakäytävä tulee tarpeeseen, mutta sen sijoitus kadun eteläreunalle Veräjämäentien risteyksen puoleisessa päässä on ongelmallinen, varsinkin kun tällä kohdalla kadun toiselle reunalle on merkitty pysäköintipaikkoja. Larin Kyöstin tie todennäköisesti muodostuu myös merkittäväksi koulumatkareitiksi Jokiniementien suunnalta alueen uuteen kouluun.

Ajorata on hyvin kapea tällä kohdalla ja tekee lähes 90 asteen mutkan mäen alapäässä. Kulmassa olevan kiinteistön ja sen pensasaidan takia näkyvyys mutkassa on hyvin heikko jo nykyisellään ja suunniteltu ratkaisu heikentää sitä entisestään: Pysäköidyt autot muodostavat lisää näköestettä ja jalkakäytävä kaventaa ajoradan siten, että Oulunkylän seurahuoneen suunnalta tulevalla autoilijalla ei ole mahdollista havaita mutkassa vastaantulevaa pyöräilijää.

Mikäli jalkakäytävä sijoitettaisiin tässä mäessä Larin Kyöstin tien pohjoisreunalle ja johdettaisiin korotetun suojatien kautta mutkassa kadun toiselle puolelle, näkyvyys mutkassa paranisi merkittävästi. Mäessä pysäköinnin poistamista tulisi myös harkita, jolloin kadulle saataisiin lisää tilaa. Mäki on myös niin jyrkkä, että talvisin moottoriajoneuvot jäävät usein mäkeen jumiin liukkauden takia. Myös tämä puoltaisi pysäköinnin poistamista.